Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
14/03/2014
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие ще отговори на:

1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ относно разработване на Стратегия за насърчаване и управление на инвестициите в България.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно освобождаване на 150 служители на "Бургаски корабостроителници" АД и закриването на отрасъл, с традиции на територията на Бургаска област.

II. Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ и КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ относно пропуснати през ГКПП Капитан Андреево два тира с 1200 кг. хероин (вероятно на 24 - ти януари 2014 г.) и заловени на германо-холандската граница, ден по - късно.

2. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ и ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ относно изграждането на възпрепятстващо съоръжение по Българо - Турската граница.

3. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА и ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ относно предприетите мерки за противодействие на битовата престъпност.

4. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ относно практическите действия по повод въвеждането принципа на финансовата обвързаност на заявените специални разузнавателни средства.

5. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно готовността на България да приеме бежанци от Украйна.

III. Кристиан Вигенин, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА относно назначенията в специализираната администрация на Министерството на външните работи на кадри с обвързаност към структурите на бившата ДС.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно реакция на Министерството на външните работи на поредно посегателство върху българската история.

3. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно липсата на реакция относно доклада на Института "Помак", изпратен до Брюксел.

4. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно ултимативно писмо до Общински съвет Карлово, изпратено от Генералния консул на Турция в Пловдив Шенер Джебеджи.

5. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно намесата на официални турски дипломатически лица в дейността и работата на български институции.

6. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно българската позиция към събитията в Украйна.

7. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно готовността на България да приеме българи от Украйна.

8. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно позиция на Република България по повод референдума в Автономна Република Крим.

9. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно реакцията на Европейската комисия и Европейския съюз по отношение на проблемите на българските превозвачи с турската страна.

10. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно посредничеството на частни фирми за издаване на визи за България в някои централноевропейски страни.

11. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно връзките и взаимоотношенията на Република България с БРИКС.

IV. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане.

2. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите.

4. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи.

5. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица.

6. Въпрос от н.п. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно статут на входирани проекти по мярка 421 "Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

7. Въпрос от н.п. МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ относно държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2014 г.

8. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ и ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно политиката на правителството за ефективното използване и съхраняване водния ресурс на страната в икономиката на България.

9. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно отнето право на ползване на 1206,248 дка обработваема земя от Института по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" - Русе.

10. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно цялостната политика и организация на работа по ос 4 от Програмата за развитие на селските райони.

11. Питане от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно политики за подкрепа в сектор Пчеларство.

12. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно актуалното състояние на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) по приоритетна ос 3 "Мерки от общ интерес", Мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки".

13. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно почистване от плевелни видове риби на езерата "Мандра" и "Вая" край Бургас.

14. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно статут на входирани проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия".

15. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно политиката и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

16. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно поет ангажимент от ръководството на Министерството на земеделието и храните по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери".

17. Въпрос от н.п. ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ и ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ относно информация за откриване на процедура за набиране на проектни предложения по "Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.".

18. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно промяна в оценителната система по мярка 112 "Млад фермер".

19. Въпрос от н.п. ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ относно движение на административни преписки на граждани в Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите.

20. Въпрос от н.п. МЕТОДИ ТЕОХАРОВ КОСТАДИНОВ относно дейността на държавните горски предприятия.

V. Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно изпълнение на решение на Народното събрание.

2. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно временно прекъсване на плащанията по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.

3. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА относно дейността на Малка водноелектрическа централа "Кресна Електрик".

4. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г".

VI. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно предприетите мерки от страна на Министерството на образованието и науката относно окупациите на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

2. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА относно уволнения на директори на училища в Благоевградска област.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно смущаващи финансови практики при изработване на държавната политика във висшето образование.

4. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас.

5. Въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА, НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ и НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА относно недостигнат 8% ръст на основните работни заплати на педагогическия персонал в детските градини на община Долни чифлик.

6. Питане от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ и МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно идеите на ръководството на Министерството на образованието и науката относно (евентуална) реформа в принципите и конкретните политики за развитието на академичния състав.

VII. Петър Стоянович, Министър на културата ще отговори на:

1. Питане от н.п. ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ относно политиката на Министерството на културата, отнасяща се до поддръжката, ремонтирането и опазването на храмовете, които са паметници на културата от национално значение.

2. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно нуждата и изработването на стратегически документ за българската култура.

VIII. Петър Чобанов, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно финансовите отношения между Република България и Сирийската арабска република.

2. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно защита на публични финансови интереси, спазване на нормативни актове и бюджетната дисциплина.

IX. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно осигуряването на топла кухня за нелегалните пришълци.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ и ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ относно промени в политиката на Министерството на отбраната при освобождаване от ненужни материални средства.

3. Питане от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно кадровата политика на принципала по отношение на търговското дружество "ТЕРЕМ" ЕАД.

X. Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно перспективи за газификацията на Видин и региона.

2. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно защитата на интересите на гражданите при дейността на "Топлофикация София" ЕАД и възможностите на Министерството на икономиката и енергетиката да отстоява правата и интересите на потребителите.

3. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ относно политиката на правителството в областта на туризма.

4. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно спазването на разпоредбите за извършване на взривна дейност в рудник "Република", "Мини открит въгледобив" АД.

5. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно възобновяването на работата на "Химко" - Враца.

6. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно подновяване на работата и добива на уранова руда.

XI. Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА относно промяна в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

2. Въпрос от н.п. МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА относно предстояща реформа на системата за изплащане на пенсии за инвалидност от НОИ и системата от помощи и права за хора с увреждания.

3. Въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА относно настаняването на хора с психически увреждания в Дом за стари хора в парк "Кенана", в гр. Хасково.

4. Въпрос от н.п. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА относно осигуряване на нови работни места по програми за заетост и обучение за лица от уязвимите групи.

5. Въпрос от н.п. ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ относно предприети мерки от правителството за намаляване на младежката безработица през първите три месеца на годината.

6. Въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА, ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ относно размера на помощта за дете - близнак, което е второ в семейството и същевременно е дете с трайни увреждания.

XII. Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ, ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА, ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА, ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ, ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ и ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ относно политиката за контрол на инвестиционни проекти със стойност над 10 000 000 лв.

XIII. Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно възможностите за финансова подкрепа от страна на държавата за решаване на проблема на няколко хасковски села с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода.

2. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав.

3. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно политиката на правителството за финансиране изграждането на автомагистрала София - Калотина.

4. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно лошото състояние на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" /ІІІ-861/ в общ. Лъки, Пловдивска област.

5. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно строителството на АМ "Марица" от км 5+000 до км 71+011.

6. Въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ относно ремонт на третокласен път III-904, в частта от с. Старо Оряхово до разклона за с. Дъбравино, в общ. Долни чифлик.

7. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно съдбата на т.нар. скоростен платен път от гр. Русе до южната граница, обявен за изграждане по времето на последното посещение на българската правителствена делегация в Катар.

8. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ и СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА относно методика за оценка за размера на обезщетенията за отчуждаване на имоти, попадащи в трасето на северна скоростна тангента на Софийски околовръстен път.

9. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък".

10. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно основен ремонт на пътя между с. Равнец и с. Братово, общ. Бургас.

11. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно политика за стимулиране на растежа в общините на територията на Странджа планина.

12. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно използване и неплащане на водата за битови нужди от циганското население.

13. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно път ІІ-79 "Елхово - Бургас от км 0 + 000 до км 86 + 200.25.

14. Питане от н.п. НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ относно промени в обхвата на районите от нива 1, 2 и 3 в страната, в контекста на общата класификация на териториалните единици в ЕС.

15. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно строителството на пътя между Бургас и Несебър.

16. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ относно извършване на ремонтни дейности на мост над р. Марица, на път ІІІ - 809 при гр. Любимец.

XIV. Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЪРКОВ и ХРИСТО ЦВЕТАНОВ МОНОВ относно Зимни Олимпийски игри - Сочи 2014.

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Пламен Орешарски - на въпрос с писмен отговор от народния представител Пенко Атанасов;
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на въпрос от народния представител Антон Кутев и на питане от народния представител Веселин Вучков;
- министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев - на въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- министърът на образованието и науката Анелия Клисарова - на въпрос от народния представител Станислав Станилов и на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Корнелия Маринова.
На основания чл. 90, ал. 4 и чл. 95, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народния представител Сияна Фудулова, и от народните представители Джевдет Чакъров и група народни представители към министъра на земеделието и храните Димитър Греков;
- 2 въпроса от народния представител Любомир Владимиров, и от народния представител Ирена Коцева към министъра на земеделието и храните;
- питане от народния представител Милена Дамянова към министъра на образованието и науката Анелия Клисарова;
- въпрос от народния представитуел Адриан Асенов към министъра на външните работи Кристиан Вигенин;
- питане от народните представители Корнелия Маринова и Ирена Коцева към заместник министър-председателя по икономическото развитие Даниела Бобева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов.
Поради предварително планиран ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова.
Общ брой въпроси - 70;
питания - 14;
общо - 84.
Необходимо парламентарно време - 14 часа.

Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА, относно политиката на правителството за развитие на държавната администрация (връчен на 14 март 2014 г.).

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно действията на Министерството на правосъдието по случая "Меган" (връчен на 14 март 2014 г.).

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ, относно вандалски посегателства над мюсюлмански храмове на територията на Република България (връчен на 14 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно освобождаване на държавни служители в Областна дирекция на МВР гр. Смолян (връчен на 14 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ, относно закриване на Сектор "СОД" и съкращаване на държавни служители в Областна дирекция на МВР - Габрово (връчен на 14 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, относно постъпили сигнали срещу лицето Мартин Давидов Караджов, кмет на с. Брадвари, община Силистра, живущ в с. Брадвари, ул. "Чавдар" № 5 (връчен на 14 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ, относно нападение над Джумая джамия (връчен на 14 март 2014 г.).

Петър Чобанов, Министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА, относно реконструкцията на ГКПП "Капитан Андреево" (връчен на 14 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА, КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ, относно размер на натрупаните средства във "Фонд за безопасност на движението" (връчен на 14 март 2014 г.).

Ангел Найденов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ и ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, относно възстановяване на формированието на гр. Враца (връчен на 14 март 2014 г.).

Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно работни места по Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" в община Смолян (връчен на 14 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно реализиране целите на стратегията за цялостно модернизиране на администрацията (връчен на 14 март 2014 г.).

Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ, относно Наредба № 1 и № 2 (връчен на 14 март 2014 г.).

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ, относно оразмерителни осови тегла за пътищата в Република България (връчен на 14 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЧКОВ, относно закриване на регионален офис, клон на Съвместен технически секретариат по Програмата за Трансгранично сътрудничество "Румъния-България" (връчен на 14 март 2014 г.).

Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно концентрациите на вредни химични вещества във въздуха на София, Перник, Благоевград, Смолян, Кърджали, Бургас, Стара Загора и Гълъбово (връчен на 14 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно информация за изпълнението на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" (връчен на 14 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно преструктуриране на органите, отговорни за управлението на ОПОС (връчен на 14 март 2014 г.).

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно обучение на лекарски асистенти /медицински фелдшери/ (връчен на 14 март 2014 г.).===

Отговорено в пленарна зала:


Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ и КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ, относно пропуснати през ГКПП Капитан Андреево два тира с 1200 кг. хероин (вероятно на 24 - ти януари 2014 г.) и заловени на германо-холандската граница, ден по - късно.

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ и ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, относно изграждането на възпрепятстващо съоръжение по Българо - Турската граница.

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА и ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, относно предприетите мерки за противодействие на битовата престъпност.

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ, относно практическите действия по повод въвеждането принципа на финансовата обвързаност на заявените специални разузнавателни средства.

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ, относно готовността на България да приеме бежанци от Украйна.

Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие:

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на питане от н.п. НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ, относно разработване на Стратегия за насърчаване и управление на инвестициите в България.

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, относно освобождаване на 150 служители на "Бургаски корабостроителници" АД и закриването на отрасъл, с традиции на територията на Бургаска област.

Кристиан Вигенин, Министър на външните работи:

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на въпрос от н.п. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА, относно назначенията в специализираната администрация на Министерството на външните работи на кадри с обвързаност към структурите на бившата ДС.

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно реакция на Министерството на външните работи на поредно посегателство върху българската история.

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ, относно липсата на реакция относно доклада на Института "Помак", изпратен до Брюксел.

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно ултимативно писмо до Общински съвет Карлово, изпратено от Генералния консул на Турция в Пловдив Шенер Джебеджи.

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ, относно българската позиция към събитията в Украйна.

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно реакцията на Европейската комисия и Европейския съюз по отношение на проблемите на българските превозвачи с турската страна.

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно намесата на официални турски дипломатически лица в дейността и работата на български институции.

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА, относно посредничеството на частни фирми за издаване на визи за България в някои централноевропейски страни.

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ, относно готовността на България да приеме българи от Украйна.

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно позиция на Република България по повод референдума в Автономна Република Крим.

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на питане от н.п. СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, относно груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане.

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ, относно намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, относно подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите.

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА, относно "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи.

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на въпрос от н.п. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ, относно статут на входирани проекти по мярка 421 "Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на въпрос от н.п. МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ, относно държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2014 г.

Устен отговор в заседанието на 14 март 2014 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ и ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно политиката на правителството за ефективното използване и съхраняване водния ресурс на страната в икономиката на България.
Форма за търсене
Ключова дума