Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
01/03/2013
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите в оставка ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за гарантиране на стабилни фискални показатели.

2. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно нови приоритети на Правителството на Република България.

3. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно изплащането на държавната субсидия на Мюсюлманското вероизповедание, съгласно съответните закони за държавния бюджет на Република България за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

4. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно има ли оказан политически натиск върху директори на териториални дирекции на НАП.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно допълнително енергийно подпомагане на социално слаби граждани.

II. Аню Ангелов, Министър на отбраната в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно кампания за набиране на кандидати за доброволния резерв.

2. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно раздадени бонуси на служителите в Министерството на отбраната.

3. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно развитието на спортната база в Министерството на отбраната.

4. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно финансовото осигуряване на проект за придобиване на нов тип основен боен самолет.

5. Питане от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно политиката за модернизация на българските въоръжени сили.

6. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ и ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

7. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно организиране на осигуряването и управлението на качеството на отбранителните продукти за Министерството на отбраната и Българската армия.

III. Николай Младенов, Министър на външните работи в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно изявление на британски институции и властта по отношение на български емигранти във Великобритания.

2. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно раздадени бонуси на служителите в Министерството на външните работи.

IV. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването в оставка ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за развитие на мрежата от лечебни заведения за болнична помощ, с частно участие в капитала.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за стабилизиране и развитие на лечебните заведения за болнична помощ, с държавно и общинско участие в капитала.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки на Министерството на здравеопазването по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи.

4. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно необходимостта от животоспасяваща апаратура в отделението по Неонатология, в Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Анна" - гр. Варна.

5. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно промените в Наредба № 39 от 16.11.2004 г. на министъра на здравеопазването за профилактични прегледи и диспансеризация, и Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на здравеопазването за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от Бюджета на НЗОК в частта на т. 5 от Приложение 8а, в частта на т. 5 от Приложение 9а.

6. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно проблеми в отчитането на медицинските дейности.

V. Вежди Рашидов, Министър на културата в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно статута на две читалищни сгради в с. Айдемир, общ. Силистра.

2. Въпрос от н.п. ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА и РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно продажбата на трактор "Ланц-Булдог", разположен в с. Гагово, Поповско, обл. Търговище.

3. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ и ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА относно разрешение за износ на трактор "Ланц-Булдог", разположен в с. Гагово, общ. Попово, обл. Търговище.

4. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно конкурсна сесия за подпомагане на дейността на народните читалища в размер на 1,6 млн. лв.

5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно раздадени бонуси на служителите в Министерството на културата.

VI. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда".

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците.

4. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиките на Министерството на околната среда и водите за осигуряване финансирането на изграждане на системи за обработка на отпадъците.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община.

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София.

9. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г.

10. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпълнение на приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци", на Оперативната програма "Околна среда".

11. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно строителството на подземен паркинг под езерото на Цар Симеоновата градина в Пловдив.

12. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно изграждане на канализация на с. Кадиево, общ. Родопи.

13. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно запазването на биоразнообразието по поречието на р. Искър и контрола върху изграждането и функционирането на ВЕЦ по реката.

14. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ относно спазването на таваните за емисии на серен диоксид, азотен оксид и прах от промишлени предприятия в Република България.

15. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ относно нерегламентирано сметище край с. Пролеша, общ. Божурище, обл. София.

16. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно екотакси при внос на автомобили.

17. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно финансиране изграждането на Пречиствателна станция - гр. Силистра.

VII. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз в оставка ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за гарантиране на оползотворяването на средствата от ЕС, за периода 2007 - 2013 г.

VIII. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно определяне размера на транзитни такси.

2. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно съдържанието на протокола, подписан между БЕХ и Газпром на 27 август 2012 г.

3. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно реализираните инвестиции на Е.ОН ЕАД и ЕНЕРГО-ПРО ЕАД за Североизточна България.

4. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно търсене и проучване на нефт и природен газ в Черно море.

5. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно преведени 6 (шест) млн. лева от "Кинтекс" ЕАД на "ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот, през месец септември 2012 г., за изплащане на дължимите заплати на работниците.

6. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно изпълнение на ПМС № 1 от 05.01.2012 г.

7. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно въвеждането на допълнителна такса мощност от електроразпределителните дружества.

8. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ, ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ, КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА и МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно развитието на военните технологии и производство на военна техника в Република България.

9. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно схеми, критерии и практики, по които са разпределени средствата от Шестата сесия на Националния иновационен фонд и ефективността от досега предоставените средства.

10. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно реалната цена на природния газ от началото на 2013 г. за крайните потребители.

11. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно високите сметки за ток на българските граждани и нарушенията по лицензионните договори на електроразпределителните дружества.

12. Питане от н.п. ДИАН ТОДОРОВ ЧЕРВЕНКОНДЕВ относно позицията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по констатирани нарушения по проекта АЕЦ "Белене".

IX. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно изпълнение на ангажимент за разплащане на забавени финансови средства за наета техника на Лот 4, на АМ "Тракия".

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на покритие на територията на страната с кадастрални карти, и предоставянето на услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

3. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за публично-частно партньорство във ВиК сектора.

4. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно параметрите на измененията в политиката на правителството за управление на територията в обществен интерес.

5. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно раздадени бонуси на служителите в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

6. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно основен ремонт на мостово съоръжение на пътя "Бориславци - Малки Воден".

7. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонта на пътя Видин - Монтана ІІІ - 112 в участъка на с. Смирненски.

X. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно инцидент с член на СИК в с. Големо Бабино, Врачанско.

2. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно искане на информация от големи земеделски производители.

3. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно протест на граждани на община Благоевград на 04.02.2013 г.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно ново съобщение за задържане на лица, уличени, че в условията на продължаващо престъпление, противозаконно са точили кондензат в особено големи размери от затворения сондаж край селата Хайредин и Крива бара, общ. Козлодуй.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ и ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ относно политиката на Министерството на вътрешните работи по отношение на организирането и предоставянето на правна защита и съдействие на полицаи, срещу които се водят граждански искове, по повод на възникнали конфликтни ситуации при изпълнение на служебните им задължения.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са пискали:
- министър-председателят на Република България в оставка Бойко Борисов - на 2 въпроса от народните представители Румен Петков, Пламен Орешарски и Пенко Атанасов; и Михаил Михайлов;
- министърът на правосъдието в оставка Диана Ковачева - на въпрос от народните представители Лютви Местан и Четин Казак;
- министърът на здравеопазването в оставка Десислава Атанасова - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Милена Христова, и Евгений Желев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на труда и социалната политика в оставка Тотю Младенов.
Поради предварително поет ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на земеделието и храните в оставка Мирослав Найденов, и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в оставка Ивайло Московски.
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно информационен лист за провеждане на референдум с въпрос "Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?" (връчен на 22 февруари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, относно командировки на вицепремиерите и на главните секретари на Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите (връчен на 1 март 2013 г.).

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно приходите в държавния бюджет за 2012 г. от такси, събирани на ГКПП (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение на Оперативна програма "Административен капацитет 2007 - 2013 г." към 31.12.2012 г (връчен на 1 март 2013 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение и неразплатени разходи по проектите по програма "Транзитни пътища - V" и по програма за рехабилитация на ІІ-ри и ІІІ-ти клас пътища, съфинансирана със заем от Международната банка за възстановяване и развитие (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение на трансграничните програми "Румъния - България 2007 - 2013 ", "Гърция - България 2007 - 2013 г.", "България - Македония 2007 - 2013", "България - Сърбия 2007 - 2013 г." и "България - Турция 2007 - 2013 г." към 31.12.2012 г (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г." към 31.12.2012 г (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно приходите от винетни стикери за 2012 г (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно състоянието и опасностите от инциденти по мостовете в област Русе (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно строителство на Участък 1 на Западната дъга на Софийския околовръстен път и отсечка свързваща АМ "Люлин" с ж.к. Люлин (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно лошото състояние на третокласна републиканска пътна мрежа в общ. Генерал Тошево (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно законосъобразността на сделка с недвижим имот, частна държавна собственост (връчен на 1 март 2013 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно нарушаване на трудовото законодателство в Държавния културен институт (ДКИ) ”Двореца", гр. Балчик (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г." към 31.12.2012 г (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно резултатите от проведените конкурси за избор на служители в отдел "Перник", дирекция "Инспекция по труда" - Софийска област (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно заемното споразумение със Световната банка (връчен на 1 март 2013 г.).

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно неправомерно ползване и заявяване на имот на Министерството на отбраната, частна държавна собственост, като пасище за получаване на субсидии по Програмата за развитие на селските райони (връчен на 1 март 2013 г.).

Стефан Воденичаров, Министър на образованието, младежта и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ, относно състоянието на Горско климатично училище "Д-р Тота Венкова" (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА, относно заплатите на учителите (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, относно два обекта, притежавани от Министерството на образованието, младежта и науката (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, относно извършване на ремонти в училищата по време на учебния процес (връчен на 1 март 2013 г.).

Вежди Рашидов, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, относно извършени записи с участието на музиканти от Плевенската филхармония и норвежки изпълнители (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно състоянието на имот, собственост на Министерството на културата, разположен в град Варна (връчен на 1 март 2013 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно евентуални санкции от Европейската комисия (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ, относно работата на депото за твърди битови отпадъци в гр. Смолян (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно използването на утайки от Пречиствателна станция за отпадни води - с. Кубратово, за наторяване (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." към 31.12.2012 г (връчен на 1 март 2013 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ, относно нерегламентирана сеч в област Велико Търново (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно събиране на такси на граничните контролно-пропусквателни пунктове (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно доклада на Междуведомствената работна комисия за проверка на бракуваните дълготрайни материални активи, собственост на "Напоителни системи" ЕАД (заповед РД 09-763/09.05.2012 г. на министър на земеделието и храните) (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. към 31.12.2012 г (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение на Оперативна програма за сектор "Рибарство 2007 - 2013 г." към 31.12.2012 г (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно причини за изменение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ, относно забавени трудови възнаграждения на работници и служители на "Напоителни системи" ЕООД, в клон "Долен Дунав" (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно финансовото състояние на "Напоителни системи" ЕАД (връчен на 1 март 2013 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно мерки на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения по повод на дело, заведено срещу България в Съда на Европейския съюз, заради процедурата по издаване на разрешения за цифровия радиочестотен спектър (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение на проектите в сектор "Транспорт" по програма ИСПА 2000 - 2006 г. към 31.12.2012 г (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение на Оперативна програма "Транспорт 2007 - 2013 г." към 31.12.2012 г (връчен на 1 март 2013 г.).

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение на Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 - 2013 г." към 31.12.2012 г (връчен на 1 март 2013 г.).

Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно награждаване на българските атлети с интелектуални затруднения, участвали в зимните игри на Спешъл Олимпикс 2013 (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ и ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ, относно финансово подпомагане за ремонт на закрита лекоатлетическа писта, част от сграда на спортен комплекс "Ивайло" на улица "Филип Тотю", град Велико Търново (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно закоността и регистрацията на тенис-клуб "Приста 2011 г. ", като член на Българската федерация по тенис (връчен на 1 март 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ, относно възможността борбата да загуби статута си на олимпийски спорт за игрите през 2020 г (връчен на 1 март 2013 г.).

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение на Оперативна програма "Техническа помощ 2007 - 2013 г." към 31.12.2012 г (връчен на 1 март 2013 г.).===

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 1 март 2013 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на правителството за гарантиране на стабилни фискални показатели.

Устен отговор в заседанието на 1 март 2013 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно нови приоритети на Правителството на Република България.

Устен отговор в заседанието на 1 март 2013 г. на въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, относно изплащането на държавната субсидия на Мюсюлманското вероизповедание, съгласно съответните закони за държавния бюджет на Република България за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

Устен отговор в заседанието на 1 март 2013 г. на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно има ли оказан политически натиск върху директори на териториални дирекции на НАП.

Устен отговор в заседанието на 1 март 2013 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно допълнително енергийно подпомагане на социално слаби граждани.

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 1 март 2013 г. на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно кампания за набиране на кандидати за доброволния резерв.

Устен отговор в заседанието на 1 март 2013 г. на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно раздадени бонуси на служителите в Министерството на отбраната.

Устен отговор в заседанието на 1 март 2013 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно финансовото осигуряване на проект за придобиване на нов тип основен боен самолет.

Устен отговор в заседанието на 1 март 2013 г. на питане от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно политиката за модернизация на българските въоръжени сили.

Устен отговор в заседанието на 1 март 2013 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ и ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ, относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Устен отговор в заседанието на 1 март 2013 г. на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно раздадени бонуси на служителите в Министерството на външните работи.

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 1 март 2013 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на правителството за развитие на мрежата от лечебни заведения за болнична помощ, с частно участие в капитала.

Устен отговор в заседанието на 1 март 2013 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на правителството за стабилизиране и развитие на лечебните заведения за болнична помощ, с държавно и общинско участие в капитала.

Устен отговор в заседанието на 1 март 2013 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно мерки на Министерството на здравеопазването по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи.

Устен отговор в заседанието на 1 март 2013 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно необходимостта от животоспасяваща апаратура в отделението по Неонатология, в Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Анна" - гр. Варна.

Устен отговор в заседанието на 1 март 2013 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно промените в Наредба № 39 от 16.11.2004 г. на министъра на здравеопазването за профилактични прегледи и диспансеризация, и Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на здравеопазването за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от Бюджета на НЗОК в частта на т. 5 от Приложение 8а, в частта на т. 5 от Приложение 9а.
Форма за търсене
Ключова дума