Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
03/02/2012
Парламентарен контрол - 11.00 часа

А. Разисквания по питането на народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова към министъра на външните работи Николай Младенов относно предложения по доклада на мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за наблюдение на "Избори 2011".

Б. Отговори на въпроси и питания

I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно мерките, които Министерството на вътрешните работи предприема за преустановяване на престъпната дейност по отношение на акцизни стоки в ромските махали.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно записи на разговори на директора на митниците.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно становище на Министерството на вътрешните работи по доклада на ОССЕ за "Избори 2011".

II. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно фуражи, съдържащи ГМО.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно сигнали от неправителствени организации за разпространявани на българския пазар фуражи със съдържание на ГМО, без това да е отбелязано на етикета.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно избора на обслужваща банка за събиране на такса дезинфекция на моторни превозни средства на Граничен пункт "Капитан Андреево".

4. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно определяне на брокери за продажба на дървесина.

5. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно указания за продажба на дървесина, добита от горските територии - държавна собственост, чрез стоковата борса.

6. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно акциза на ползваните горива от земеделските производители.

7. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно комасацията на земеделските земи.

8. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно провеждани процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) за избор на финансова услуга.

III. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на ръста на безработицата.

2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно мерките за намаляване на младежката безработица.

3. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно мерки за най-рисковите групи в резултат на повишаване на цените на горивата, енергията и ръста на инфлацията.

IV. Диана Ковачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на правосъдието за борба с корупцията в съдебната власт.

V. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно закриване на учебни заведения в ромския квартал в гр. Кюстендил.

2. Питане от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно мерките на Министерството на образованието, младежта и науката за намаляване на младежката безработица в България.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно Декларация за неразпространение на служебна тайна в Техническия университет.

VI. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно лечението на болни от мукополизахаридоза.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ относно заплащане на лечението на деца, страдащи от мукополизахаридоза.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно финансиране на общински болници през 2012 г.

VII. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно неизплатени средства по проект на програма САПАРД, изпълнен от община Брегово, Видинска област.

VIII. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на територията на Република България.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за планиране и финансиране на дейностите по изграждане, рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа.

3. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно незавършване строителството и въвеждане в експлоатация на обект "Пречиствателна станция за питейни води" - гр. Сливен.

4. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно размера на паричното обезщетение за отчужден имот, във връзка със строителството на Лот 1 на Автомагистрала "Струма".

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ относно пречиствателна станция в с. Вратца, общ. Кюстендил.

IX. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно закриване на дипломатически представителства на Република България в чужбина.

2. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно действията на Министерството на външните работи за развитие на балканското сътрудничество.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов - на 2 въпроса от народните представители Мая Манолова, и Захари Георгиев;
- министърът на правосъдието Диана Ковачева - на 2 въпроса от народните представители Мая Манолова, и Георги Пирински, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Яне Янев;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски - на 2 въпроса от народните представители Петър Мутафчиев, и Михаил Миков,
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
По здравословни причини, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Нона Караджова.Разисквания по питането на народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова към министъра на външните работи Николай Младенов относно предложения по доклада на мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за наблюдение на "Избори 2011". Прието е решение.


Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно политиката на правителството по отношение на училищата и детските градини в ромските квартали (връчен на 3 февруари 2012 г.).

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно дивидентите отчислени от държавните предприятия в полза на държавата за периода 2009-2011 г. (връчен на 3 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г." за 2011 г (връчен на 3 февруари 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно цената на питейната вода в обл. Добрич (връчен на 3 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, относно аварията на основен водопровод в гр. София (връчен на 3 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени проектно-проучвателни дейности от АПИ за подготовка на рехабилитация, реконструкцията и изграждането на пътища от републиканската пътна мрежа за периода 2005-2011 година (връчен на 3 февруари 2012 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г." за 2011 година (връчен на 3 февруари 2012 г.).

Диана Ковачева, Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно молба за придобиване на българско гражданство от Мирослав Атанасов (връчен на 3 февруари 2012 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." за 2011 година (връчен на 3 февруари 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно кандидатстване с проект за финансиране изграждането на полски път № 06029-11-214, с. Боянци (връчен на 3 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно финансови и имиджови щети за България по линия на международния ловен туризъм (връчен на 3 февруари 2012 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно промяна на транспортната схема на пътническите влакове (връчен на 3 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършване плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г." за 2011 година (връчен на 3 февруари 2012 г.).

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършване плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." за 2011 година (връчен на 3 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно състоянието и функционирането на Националния геоложки фонд (връчен на 3 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно чуждестранни инвестиции в България (връчен на 3 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно внасяне на фалшив сертификат от неоторизирано лице, високопоставен служител в държавната администрация, в Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение (връчен на 3 февруари 2012 г.).

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Техническа помощ 2007 - 2013 г" за 2011 г (връчен на 3 февруари 2012 г.).===

Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 3 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно мерките, които Министерството на вътрешните работи предприема за преустановяване на престъпната дейност по отношение на акцизни стоки в ромските махали.

Устен отговор в заседанието на 3 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно записи на разговори на директора на митниците.

Устен отговор в заседанието на 3 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно становище на Министерството на вътрешните работи по доклада на ОССЕ за "Избори 2011".
Форма за търсене
Ключова дума