Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
09/12/2011
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно решаване на проблемите в спешната медицинска помощ.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно реформата в здравната система, свързана с въвеждането на диагностично свързаните групи.

II. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните за превенция и противодействие на горските пожари.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно национални доплащания на земеделските производители от област Кюстендил.

3. Питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно Наредба за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях.

4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно перспективите за производство на захар в страната от местна суровина.

III. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно политиката на финансиране на железопътния транспорт.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно ремонт на мотрисни влакове "Сименс".

IV. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно правителствената политика за осигуряване на гражданите при прилагане на държавните метрологични стандарти в отношенията им с фирми-монополисти.

2. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно работата на Националния съвет за защита на потребителите.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно нерегламентирано внесен фалшив сертификат за краен потребител в Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно изпълнение на решение на Министерския съвет.

5. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно опасността България да не получи европейски средства за 2011 г. за реализацията на междусистемните газови връзки със съседните страни.

6. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА и АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно оттеглянето на големи немски инвеститори от България.

V. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно усвояването на средствата от фондовете за Регионално развитие, Социалния и Кохезионния фонд.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно възстановяване на средствата на общините по направени разходи по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"- проект "Развитие и реализация".

VI. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ относно състоянието на път І-6 "Граница Македония-Гърляно-о.п.Кюстендил-Радомир-Перник-София", Участък № 2 от км 34+385 до км 44+303 /през Конявска планина/, изпълняван по Проект Транзитни пътища ІV, ЛОТ № 9.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ относно предоставяне на информация, във връзка с неотложно-аварийното възстановяване на посочените обекти.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно лошото състояние на пътя Айтос-Дъскотна, като част от отсечката Айтос-Провадия.

4. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно подготовката за зимното поддържане на пътищата в област Перник.

5. Питане от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно политиката на правителството, свързана с рехабилитацията и реконструкцията на пътища втори и трети клас от Републиканската пътна мрежа.

VII. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно критериите за определяне на възрастта за пенсиониране.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно критериите за определяне размера на осигурителната вноска.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов - на 3 въпроса от народните представители Павел Шопов, Михаил Миков, и Десислав Чуколов;
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Михаил Миков;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на въпрос от народния представител Валентина Богданова;
- министърът на отбраната Аню Ангелов - на 2 въпроса от народните представители Спас Панчев, и Ангел Найденов и на въпрос с писмен отговор от народния представител Корнелия Нинова;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов - на въпрос от народния представител Мая Манолова, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Корнелия Нинова;
- министърът на правосъдието Диана Ковачева - на въпрос от народния представител Ангел Найденов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на въпрос с писмен отговор от народния представител Корнелия Нинова;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Корнелия Нинова;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос от народния представител Павел Шопов, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Лъчезар Тошев, и Корнелия Нинова.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народните представители Димитър Чукарски, и Ивелин Николов към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- питане от народния представител Любомир Владимиров към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков, и министърът на околната среда и водите Нона Караджова.


Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно изчезналата Мирослава Николова от гр. Перник (връчен на 9 декември 2011 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно закриване на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (връчен на 9 декември 2011 г.).

Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно равнището на заболеваемост на жителите на град Пещера (връчен на 9 декември 2011 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ, относно промяна на Наредба № 6/10.08.2011 г. на Министерството на здравеопазването за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години (връчен на 9 декември 2011 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно проект за ремонт и реконструкция на Храм "Свети Йоан Рилски" в с.Дъскот по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" на Програма за развитие на селскостопанските райони 2007 -2013 г (връчен на 9 декември 2011 г.).

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ, относно позиция на Република България по преразглеждане на Директива 2001/37/ЕО за тютюневите изделия, касаеща производството, представянето и продажбата на тютюневите изделия (връчен на 9 декември 2011 г.).===

Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 9 декември 2011 г. на питане от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно решаване на проблемите в спешната медицинска помощ.

Устен отговор в заседанието на 9 декември 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно реформата в здравната система, свързана с въвеждането на диагностично свързаните групи.

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 9 декември 2011 г. на питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно Наредба за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях.

Устен отговор в заседанието на 9 декември 2011 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно политиката на Министерството на земеделието и храните за превенция и противодействие на горските пожари.

Устен отговор в заседанието на 9 декември 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно национални доплащания на земеделските производители от област Кюстендил.

Устен отговор в заседанието на 9 декември 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно перспективите за производство на захар в страната от местна суровина.

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 9 декември 2011 г. на питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно политиката на финансиране на железопътния транспорт.

Устен отговор в заседанието на 9 декември 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно ремонт на мотрисни влакове "Сименс".

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Устен отговор в заседанието на 9 декември 2011 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ, относно правителствената политика за осигуряване на гражданите при прилагане на държавните метрологични стандарти в отношенията им с фирми-монополисти.

Устен отговор в заседанието на 9 декември 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно изпълнение на решение на Министерския съвет.

Устен отговор в заседанието на 9 декември 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно нерегламентирано внесен фалшив сертификат за краен потребител в Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение.

Устен отговор в заседанието на 9 декември 2011 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно работата на Националния съвет за защита на потребителите.

Устен отговор в заседанието на 9 декември 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно опасността България да не получи европейски средства за 2011 г. за реализацията на междусистемните газови връзки със съседните страни.

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Устен отговор в заседанието на 9 декември 2011 г. на питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно усвояването на средствата от фондовете за Регионално развитие, Социалния и Кохезионния фонд.

Устен отговор в заседанието на 9 декември 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно възстановяване на средствата на общините по направени разходи по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"- проект "Развитие и реализация".
Форма за търсене
Ключова дума