Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/02/2011
Парламентарен контрол - 9.00 часа.

Министър-председателят на Република България Бойко Борисов ще отговаря след 11.30 часа.

I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно пътуването на правителствена делегация до Бразилия.

2. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на правителството, осигуряващи превенция на корупцията сред най-високите етажи на властта.

3. Въпрос от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно договорености между Европейската инвестиционна банка и българското правителство на среща между премиера г-н Бойко Борисов и президента на банката г-н Филип Мейщад.

4. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно действията на правителството за провеждане на свободни и честни избори през 2011 г.

II. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно мерки на Министерството на земеделието и храните за предотвратяване на неправомерни действия на директори на горски стопанства.

2. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката на Министерството на земеделието и храните за либерализация на пазара на тютюни.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно обезщетяване на собственици на засети земеделски земи.

4. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно усвояване на средства по Програмата за развитие на селските райони.

5. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно случая с г-жа Калина Илиева.

6. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно кадровата политика в Държавен фонд "Земеделие".

7. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно корупция в Държавен фонд "Земеделие".

8. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно практическото изпълнение на чл. 57, ал. 9 от Закона за горите и чл. 88 ал. 5 от Правилника за приложението на Закона за горите за предоставяне при преференциални условия на дърва за огрев на местното население.

9. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните за защита на качеството на продукцията и на българската марка при производство на спиртни напитки.

10. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно кадровата политика на Министерството на земеделието и храните във връзка с осигуряване на структурите на министерството с квалифицирани ръководители и специалисти в областта на механизацията на земеделието.

11. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните за съответствие на националното законодателство с европейските директиви.

12. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно стопиране на Проект "Екотуризъм" в община Руен, поради отказа на Държавно горско стопанство "Айтос" да го съгласува.

13. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно цялостната политика на Министерството на земеделието и храните за защита на държавните интереси по отношение на земеделски земи и гори, държавната собственост върху които е предмет на спор, или които са във владение на частни лица.

14. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно мерки срещу появата на шап при чифтокопитните животни на територията на Република България.

15. Питане от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните по отношение на Програмата за развитие на селските райони и финансовата обезпеченост на отделните мерки по тази програма през 2011 г.

16. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно планиране на работата в Министерството на земеделието и храните.

17. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно отказ по заявление за финансово подпомагане в община Ковачевци.

18. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно собствеността на 300 дка гори и земи от горския фонд в община Каварна, ваканционно селище "Русалка".

19. Питане от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно политиката на правителството по отношение на наличните количества зърно, ежемесечните консумации и движението на цените на пшеницата, брашното и хляба.

20. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно направено възражение от жители на с. Крушаре, община Сливен, във връзка с разпределение ползването на мерите и пасищата в селото.

21. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно помощ на животновъди за фураж.

III. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на резултативна система от мерки и дейности по качественото изпълнение на големи инфраструктурни проекти от Агенция "Пътна инфраструктура".

2. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за гарантиране на проектната готовност на големи пътни проекти с национално значение за следващия 10-годишен период.

3. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" по използване на договореното финансиране от Европейската инвестиционна банка - Транзитни пътища V, и Световната банка - Проект за рехабилитация на републиканската пътна мрежа.

IV. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно некоректна таксиметрова дейност.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно развитието на пристанищата във Варна и Бургас.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно реализация на проектите в Оперативна програма "Транспорт".

V. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно изпълнението на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" и реализацията на дейностите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно ползването на платения годишен отпуск за 2010 г.

3. Питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно компенсиране на ръста на цените чрез системата за социално подпомагане.

4. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно националната програма "Активиране на неактивни лица".

VI. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за подобряване кадровия състав на висшите дипломатически служители на Република България в чуждестранните ни мисии.

VII. Маргарита Попова, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно кандидатура на Република България за съдия в Общия съд на Европейския съюз.

VIII. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно децентрализация на търговете на лекарства за онкоболните и хората на хемодиализа.

2. Въпрос от н.п. ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ относно невъзможността да се завърши специализация по Обща медицина на лекарите в Република България.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно методиката за определяне на задължителните прогнозни бюджети на болниците.

4. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно позицията на Министерството на здравеопазването за увеличаване на капиталовия дял на държавата в " МБАЛ - Пловдив" - АД.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изисквания на медицинските стандарти и клиничните пътеки.

IX. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно дейността на Национална агенция " Музика" ЕООД през 2010 г.

2. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно състоянието на музея "Александър Стамболийски" - София.

3. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно състоянието на кораба-музей "Радецки" и възможностите той да плава отново след издаване на необходимите документи.

X. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно назначаването на Консултативната комисия по генетично-модифицирани организми.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно регионално депо за неопасни отпадъци гр. Гоце Делчев.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на 2 въпроса от народните представители Янаки Стоилов, и Лютви Местан и Неджми Али и на въпрос с писмен отговор от народния представител Асен Агов;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на въпрос от народния представител Любомир Владимиров;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на въпрос от народните представители Янаки Стоилов, Михаил Миков и Георги Божинов и на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов - на 6 въпроса от народните представители Ваньо Шарков, Йордан Бакалов, Кирчо Димитров, Мая Манолова, Румен Петков и Георги Анастасов, и Георги Божинов и Румен Петков.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от ПОДНС, се отлагат отговорите на:
- министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на питане от народния представител Георги Пирински;
- министъра на правосъдието Маргарита Попова - на питане от народния представител Георги Пирински;
- министъра на здравеопазването Стефан Константинов - на въпрос от народния представител Георги Икономов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на питане от народния представител Яне Янев.
Поради ангажименти с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков, и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.

.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:



Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно мотивите за освобождаване на служител на "Гранична полиция" (връчен на 11 февруари 2011 г.).



Николай Младенов, Министър на външните работи:



Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно анулиране неимигрантската виза за САЩ на народен представител в 41-то Народното събрание на Република България (връчен на 11 февруари 2011 г.).



Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:



Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно финансирането в системата на спешната медицинска помощ (връчен на 11 февруари 2011 г.).



Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно изпълнението на закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (връчен на 11 февруари 2011 г.).



Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:



Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно проект на община Иваново по мярка 322 на ОП "Развитие на селските райони" - Обновяване на паркове и детски площадки в 8 населени места - Пиргово, Мечка, Божичен, Сваленик, Красен, Нисово, Тръстеник и Щръклево" (връчен на 11 февруари 2011 г.).



Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно трудовите възнаграждения на практикуващите ветеринарни лекари (връчен на 11 февруари 2011 г.).



Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно извършване на лечебна дейност от официални ветеринарни лекари (връчен на 11 февруари 2011 г.).



Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:



Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно проведени през 2010 г. заседания на междуправителствените смесени комисии за икономическо и техническо сътрудничество и резултатите от тях (връчен на 11 февруари 2011 г.).



Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно реализиран индиректен офсет през 2010 г. от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (връчен на 11 февруари 2011 г.).===



Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно пътуването на правителствена делегация до Бразилия.



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно политиките на правителството, осигуряващи превенция на корупцията сред най-високите етажи на властта.



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, относно договорености между Европейската инвестиционна банка и българското правителство на среща между премиера г-н Бойко Борисов и президента на банката г-н Филип Мейщад.



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно действията на правителството за провеждане на свободни и честни избори през 2011 г.



Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на питане от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на резултативна система от мерки и дейности по качественото изпълнение на големи инфраструктурни проекти от Агенция "Пътна инфраструктура".



Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на питане от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА, относно мерки на Министерството на земеделието и храните за предотвратяване на неправомерни действия на директори на горски стопанства.



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно политиката на Министерството на земеделието и храните за либерализация на пазара на тютюни.



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно обезщетяване на собственици на засети земеделски земи.



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно усвояване на средства по Програмата за развитие на селските райони.



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно случая с г-жа Калина Илиева.



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно кадровата политика в Държавен фонд "Земеделие".



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно корупция в Държавен фонд "Земеделие".



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ, относно практическото изпълнение на чл. 57, ал. 9 от Закона за горите и чл. 88 ал. 5 от Правилника за приложението на Закона за горите за предоставяне при преференциални условия на дърва за огрев на местното население.



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ, относно политиката на Министерството на земеделието и храните за защита на качеството на продукцията и на българската марка при производство на спиртни напитки.



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ, относно кадровата политика на Министерството на земеделието и храните във връзка с осигуряване на структурите на министерството с квалифицирани ръководители и специалисти в областта на механизацията на земеделието.



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА, относно стопиране на Проект "Екотуризъм" в община Руен, поради отказа на Държавно горско стопанство "Айтос" да го съгласува.



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно мерки срещу появата на шап при чифтокопитните животни на територията на Република България.



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на питане от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ, относно политиката на Министерството на земеделието и храните по отношение на Програмата за развитие на селските райони и финансовата обезпеченост на отделните мерки по тази програма през 2011 г.



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно отказ по заявление за финансово подпомагане в община Ковачевци.



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно собствеността на 300 дка гори и земи от горския фонд в община Каварна, ваканционно селище "Русалка".



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на питане от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно политиката на правителството по отношение на наличните количества зърно, ежемесечните консумации и движението на цените на пшеницата, брашното и хляба.



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно направено възражение от жители на с. Крушаре, община Сливен, във връзка с разпределение ползването на мерите и пасищата в селото.



Устен отговор в заседанието на 11 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно помощ на животновъди за фураж.
Форма за търсене
Ключова дума