Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
05/11/2010
Парламентарен контрол - 9 часа

I. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно увеличаване размера на вноската за фонд "Пенсии".

II. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно споразумение между правителството и Българския лекарски съюз.

2. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно реализиране на проект "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги".

3. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно функционирането на позитронно-емисонния томограф в Университетска болница "Св. Марина" - Варна.

III. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно действия на Министерството във връзка със зачестилите случаи на назначения на лица във фирми без тяхно знание.

2. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ относно дейността на обществените трапезарии на територията на Република България.

IV. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно изпълнение на изискванията на Закона за културното наследство.

2. Въпрос от н.п. ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ШОПОВА относно мерките, които взема Министерството на културата за опазване на недвижимото културно наследство на гр. Пловдив.

V. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно транспортирането и депонирането на незаконно складирани бали с отпадъци на територията на Софийска община.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно отхвърляне на проекта "Интегрирана система за преработка на битови отпадъци за Столична община" от Европейската комисия и необходимост от преработване на анализа на вариантите за избор на технология.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно направените разходи за балиране на твърди битови отпадъци на община София и нерешените проблеми в тази област.

4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно бъдещето на ТЕЦ "Брикел".

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно пренасочване на средства за капиталови разходи, предвидени за община Враца в Републиканския бюджет 2010 г.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно успешното завършване на "рисков" проект за воден сектор на гр. Сливен, финансиран по програма ИСПА.

VI. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно спирането на работа на екарисажите в страната и възможните последствия от това.

2. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно откази за плащане на субсидии на група млади фермери по договори, сключени с ДФЗ-РА по мярка 112 от ПРСР.

VII. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно сертификати за безопасност на вагоните на БДЖ.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно изпълнението на ОП "Транспорт".

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно железопътната катастрофа на гара Септември, на 18.10.2010 г.

4. Въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно турски радиостанции, с преобладаващо излъчване в Република България.

5. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно предприети и планувани мерки за намаляване на шума от летище Бургас.

6. Питане от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно политиката на Министерството на транспорта спрямо дейността по "Отбранително мобилизационна подготовка".

VIII. Маргарита Попова, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно прилагане на Закона за търговския регистър и дейността на Агенцията по вписванията.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на 2 въпроса от народните представители Лютви Местан и Неджми Али, и Калина Крумова и на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов - на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос от народния представител Димитър Карбов;
- министърът на външните работи Николай Младенов - на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Петър Курумбашев, и Георги Андонов.
На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народния представител Лъчезар Тошев към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков;
- въпрос от народния представител Лютви Местан към министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов.
Поради предварително поет ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно действия на Министерството на вътрешните работи за връщане на обсебено имущество на собственик (връчен на 5 ноември 2010 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ, относно проект на Наредба за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (връчен на 5 ноември 2010 г.).Николай Младенов, Министър на външните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно обнародването на Конвенцията на ООН за неприлагане срока на давност по отношение на военните престъпления и престъпленията против човечеството (връчен на 5 ноември 2010 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно позицията на Министерството на околната среда и водите за екологичните последици от експлоатацията на МВЕЦ "Калето" в с. Крета, община Мездра, област Враца (връчен на 5 ноември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно изпълнението на проект "Изработване на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в гр. Сливо поле" - ОП "Околна среда" 2007-2013 г (връчен на 5 ноември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно изпълнението на разпоредбите на чл. 134 от Закона за водите (връчен на 5 ноември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно екологичната оценка на летище Бургас и високите нива на шумово замърсяване от ниско прелитащи самолети над населените райони в град Бургас (връчен на 5 ноември 2010 г.).Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно прекратена процедура за доставка на вагони (връчен на 5 ноември 2010 г.).

===Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно увеличаване размера на вноската за фонд "Пенсии".Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно действия на Министерството във връзка със зачестилите случаи на назначения на лица във фирми без тяхно знание.Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, относно дейността на обществените трапезарии на територията на Република България.Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, относно прилагане на Закона за търговския регистър и дейността на Агенцията по вписванията.Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно реализиране на проект "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги".Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно споразумение между правителството и Българския лекарски съюз.Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно функционирането на позитронно-емисонния томограф в Университетска болница "Св. Марина" - Варна.Вежди Рашидов, Министър на културата:Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно изпълнение на изискванията на Закона за културното наследство.Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ШОПОВА, относно мерките, които взема Министерството на културата за опазване на недвижимото културно наследство на гр. Пловдив.Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно отхвърляне на проекта "Интегрирана система за преработка на битови отпадъци за Столична община" от Европейската комисия и необходимост от преработване на анализа на вариантите за избор на технология.Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно транспортирането и депонирането на незаконно складирани бали с отпадъци на територията на Софийска община.Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно бъдещето на ТЕЦ "Брикел".Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно направените разходи за балиране на твърди битови отпадъци на община София и нерешените проблеми в тази област.Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно успешното завършване на "рисков" проект за воден сектор на гр. Сливен, финансиран по програма ИСПА.Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно пренасочване на средства за капиталови разходи, предвидени за община Враца в Републиканския бюджет 2010 г.Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, относно спирането на работа на екарисажите в страната и възможните последствия от това.Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно откази за плащане на субсидии на група млади фермери по договори, сключени с ДФЗ-РА по мярка 112 от ПРСР.Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно изпълнението на ОП "Транспорт".Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно сертификати за безопасност на вагоните на БДЖ.Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно железопътната катастрофа на гара Септември, на 18.10.2010 г.Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно турски радиостанции, с преобладаващо излъчване в Република България.Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно предприети и планувани мерки за намаляване на шума от летище Бургас.Устен отговор в заседанието на 5 ноември 2010 г. на питане от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно политиката на Министерството на транспорта спрямо дейността по "Отбранително мобилизационна подготовка".
Форма за търсене
Ключова дума