Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
28/09/2007
I. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно снабдяването на българските училища с учебници за началния етап на образование.
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно реакцията на Министерство на образованието и науката към неспазването на закона от ректора на Националната художествена академия.
3. Питане от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ, МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ, ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ и ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно политиката на правителството за справяне с кризата в българското училище.
4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно намерението на Министерството на образованието и науката да лиши българите от Украйна от възможността за безплатно висше образование в Република България.


II. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката за оптимално изразходване на държавни средства в Министерството на държавната политика при бедствия и аварии.


III. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно замърсяването на автомагистрала "Тракия" от камионите, извозващи балираните отпадъци на София.
2. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно изграждането на канализация с пречиствателно съоръжение на с. Ключ, община Петрич.
3. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно отпускане на средства за корекция на част от коритото на Беленска река, минаваща през гр. Бяла, Русенска обаст.
4. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно обявяване на защитени територии.
5. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно промяна на лицензионните режими в областта на отпадъците.
6. Въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно замърсявания в село Чепинци и землището му, област София-град, от фирма "Изола-Петров" и от пречиствателната станция в Кубратово.
7. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно изпълнение на разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда.


IV. Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно състоянието на рибарските пристанища в България и държавната политика в тази област.


V. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно държавната политика в здравеопазването, реализирана от представителите на Министерството на здравеопазването в бордовете на болниците.


VI. Миглена Тачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИАНА АТАНАСОВА ХИТОВА относно условията, при които се изтърпяват наказанията лишаване от свобода в затвора за жени в гр. Сливен.


VII. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно увеличаване на дела на допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно промени в Наредбата за определяне видовете работи,за които се установява работно време.
3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно мерките, предприемани от МТСП за подобряване условията на труд на заетите на работа под земята в подземните рудници, подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти и в тунелното и подземно минно строителство.


VIII. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ относно възможността за осигуряване на защита на жителите на с. Ценово, община Чирпан и на тяхното лично имущество от зачестилите случаи на кражби в селото.
2. Въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно дейността на сдружение "Национален съюз безопасност и охрана" - НСБО.


IX. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката относно прилагането на Наредбата за топлоснабдяване от 6 април 2007 г..

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на 2 питания от народните представители Иван Костов, и Иван Костов и Евдокия Манева;
- министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров - на въпрос от народния представител Мартин Димитров;
- министърът на финансите Пламен Орешарски - на въпрос от народния представител Станислав Станилов, и на питане от народния представител Минчо Христов.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини , се отлагат отговорите на:
- два въпроса от народния представител Ваня Цветкова към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров;
- въпрос от народния представител Пенко Атанасов към министъра на правосъдието Миглена Тачева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин, и министърът на отбраната Веселин Близнаков.
Поради отпуск по болест, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на културата Стефан Данаилов.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов не може да участва в парламентарния контрол поради неотложни служебни ангажименти.
Общ брой: 7 ( писмени: 5 , устни: 2 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 6 ( писмени: 0 , устни: 6 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно промени в териториалния обхват на районите за планиране и възможността гр.Плевен да бъде определен за център на район (връчен на 28.09.2007).

Миглена Тачева, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно изразено намерение на заместник-министъра на правосъдието Димитър Бонгалов за изграждане на затвор в Горна Оряховица, област В. Търново (връчен на 28.09.2007).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГЪНДЕВ относно изясняване на конкретни обстоятелства и причини за инцидента с лицето Николай Петков Нековски от гр. Мизия (връчен на 28.09.2007).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно аргументиране на варварски битки между животни в с. Генерал Кантарджиево, Варненска област (връчен на 28.09.2007).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно издаване на заповеди за територии, попадащи в екологичната мрежа "Натура 2000" (връчен на 28.09.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно екологичните проблеми на с. Обручище, обл. Гълъбово (връчен на 28.09.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно отказ от защита на околната среда и биоразнообразието (връчен на 28.09.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно нарушения на заповед РД - 585/4.08.2006 г. на министъра на околната среда и водите (връчен на 28.09.2007).
===
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 28.09.2007 на питане на н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ, МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ, ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ и ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно политиката на правителството за справяне с кризата в българското училище.
Устен отговор в заседанието на 28.09.2007 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно намерението на Министерството на образованието и науката да лиши българите от Украйна от възможността за безплатно висше образование в Република България.
Устен отговор в заседанието на 28.09.2007 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно снабдяването на българските училища с учебници за началния етап на образование.
Устен отговор в заседанието на 28.09.2007 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно реакцията на Министерство на образованието и науката към неспазването на закона от ректора на Националната художествена академия.

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Устен отговор в заседанието на 28.09.2007 на питане на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката за оптимално изразходване на държавни средства в Министерството на държавната политика при бедствия и аварии.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 28.09.2007 на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно замърсяването на автомагистрала "Тракия" от камионите, извозващи балираните отпадъци на София.
Устен отговор в заседанието на 28.09.2007 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно промяна на лицензионните режими в областта на отпадъците.
Устен отговор в заседанието на 28.09.2007 на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно замърсявания в село Чепинци и землището му, област София-град, от фирма "Изола-Петров" и от пречиствателната станция в Кубратово.
Устен отговор в заседанието на 28.09.2007 на въпрос на н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно отпускане на средства за корекция на част от коритото на Беленска река, минаваща през гр. Бяла, Русенска обаст.
Устен отговор в заседанието на 28.09.2007 на въпрос на н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно изграждането на канализация с пречиствателно съоръжение на с. Ключ, община Петрич.
Устен отговор в заседанието на 28.09.2007 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно обявяване на защитени територии.

Форма за търсене
Ключова дума