Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
18/08/2006
I. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО СТЕФАНОВ ХЪРКОВ относно възможността и намеренията на правителството за компенсиране на гражданите, потребители на надвзети суми за минало време.


II. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно промени в правилата за тото и лото игрите.
2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно преразпределение през бюджета през 2007 г.
3. Питане от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно бюджетната политика на правителството, представена в доклада за тригодишната прогноза за периода 2007-2009 г.
4. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно нарушения при прилагане на Закона за обществените поръчки от Териториална данъчна дирекция - София.
5. Въпрос от н.п. ИЛИЯНА МАЛИНОВА ЙОТОВА и БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ относно извършената проверка в Топлофикация София - АД.


III. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно неправомерно разпореждане с 1654 дка гори, собственост на Българско училищно настоятелство - гр. Берковица.


IV. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ, МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно възстановяване земите на собствениците в имот № 000016 на полуостров "Акра" с. Черноморец частна държавна собственост.
2. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство и в частност Министерството на отбраната във връзка с оползотворяването на снетите от въоръжение образци въоръжение и бойна техника.
3. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на българското правителство и в частност на Министерството на отбраната за развитието на военните полигони на българската територия.
4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно сделка на Министерството на отбраната с фирмата "Бългериън еко проджектс" ЕООД.
5. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно деполитизацията на служителите и военнослужещите в системата на Министерството на отбраната.
6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ относно деполитизацията в българската армия.
7. Питане от н.п. ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ относно ловуването на правоимащи на територията на армейски полигон "Змейово".
8. Въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно статута на военнослужещите в процеса на ускорена професионализация на въоръжените сили на Република България.


V. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно изплащането на обезщетения на репресирани лица по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.


VI. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ и ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно намерение на министъра на околната среда и водите за извършване на промяна в защитена територия - Природен парк "Странджа" - намаляване на площта по смисъла на чл. 41, т. 3 от Закона за защитените територии и цялостната политика по отношение развитието на Природен парк "Странджа".


VII. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно трасето на автомагистрала "Хемус" и мотивите за неговия избор.
2. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно нарушение на служебните задължения, извършено от изпълнителния директор на "В и К" ЕООД - Благоевград.
3. Въпрос от н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно гаранционния срок на пътните съоръжения.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на вътрешните работи Румен Петков - на въпрос от народния представител Димитър Стоянов;
- министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров - на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Елиана Масева;
- министърът на транспорта Петър Мутафчиев - на 2 въпроса от народните представители Димитър Димитров, и Минчо Христов и на въпрос с писмен отговор от народния представител Евгений Жеков;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на въпрос от народния представител Бойко Великов;
- министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев - на въпрос с писмен отговор от народния представител Нено Димов.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието по уважителни причини на народния представител Иван Николаев Иванов, се отлагат отговорите на негови въпроси към министъра на финансите Пламен Орешарски и към министъра на държавната администрация и административната реформа Николай Василев.
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски и министърът на земеделието и горите Нихат Кабил.
Общ брой: 19 ( писмени: 11 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 7
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Общ брой: 5 ( писмени: 0 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно молба от помощно училище "Райна Княгина" , гр.Роман за разкриване на паралелка за професионално обучение след завършен 8 - ми клас по специалността " Работник в заведенията за хранене и развлечения" (връчен на 18.08.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно скрита приватизация на зала "Фестивална" (връчен на 18.08.2006).

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на питане на н.п. РУМЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ относно отпадналата необходимост за нуждите на отбраната и актуването за частна държавна собственост на имот № 000016 по плана за земеразделяне на землището в с. Черноморец, община Созопол, област Бургас (връчен на 18.08.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно молба на Съюза за защита на военноинвалидите и военнопострадалите в РБългария (връчен на 18.08.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно прехвърляне на безвъзмездно право на собственост от Министерството на отбраната на община Сандански върху военни сгради, материална база и оборудване, които се намират в "Казармен район" и "Вълов камък" на територията на община Сандански, област Благоевград (връчен на 18.08.2006).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно включване в плана на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2006 г. довършването на основния ремонт на общинския път гр. Хаджидимово - с. Садово, област Благоевград (връчен на 18.08.2006).

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно стратегията на правителството на Република България по отношение на спортните обекти с национално значение (връчен на 18.08.2006).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно информация за броя на извършените кражби на територията на Плевенска област и данни за заловени извършители (връчен на 18.08.2006).

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно стриктното изпълнение задълженията на обществените потребители на топлинна енергия от системата на Министерството на отбраната към топлопреносните предприятия (връчен на 18.08.2006).
Писмен отговор на питане на н.п. ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ относно ловуването на правоимащи на територията на армейски полигон "Змейово" (връчен на 18.08.2006).
Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно становището на Министерството на труда и социалната политика по процедурата за признаване за трудов стаж на времето, прекарано в отбиване на редовна военна служба (връчен на 18.08.2006).
===
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 18.08.2006 на въпрос на н.п. ВАНЬО СТЕФАНОВ ХЪРКОВ относно възможността и намеренията на правителството за компенсиране на гражданите, потребители на надвзети суми за минало време.

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 18.08.2006 на въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно неправомерно разпореждане с 1654 дка гори, собственост на Българско училищно настоятелство - гр. Берковица.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 18.08.2006 на питане на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно бюджетната политика на правителството, представена в доклада за тригодишната прогноза за периода 2007-2009 г.
Устен отговор в заседанието на 18.08.2006 на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно промени в правилата за тото и лото игрите.
Устен отговор в заседанието на 18.08.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно преразпределение през бюджета през 2007 г.
Устен отговор в заседанието на 18.08.2006 на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно нарушения при прилагане на Закона за обществените поръчки от Териториална данъчна дирекция - София.
Устен отговор в заседанието на 18.08.2006 на въпрос на н.п. ИЛИЯНА МАЛИНОВА ЙОТОВА и БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ относно извършената проверка в Топлофикация София - АД.

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Устен отговор в заседанието на 18.08.2006 на въпрос на н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно статута на военнослужещите в процеса на ускорена професионализация на въоръжените сили на Република България.
Устен отговор в заседанието на 18.08.2006 на въпрос на н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно деполитизацията на служителите и военнослужещите в системата на Министерството на отбраната.
Устен отговор в заседанието на 18.08.2006 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно сделка на Министерството на отбраната с фирмата "Бългериън еко проджектс" ЕООД.
Устен отговор в заседанието на 18.08.2006 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство и в частност Министерството на отбраната във връзка с оползотворяването на снетите от въоръжение образци въоръжение и бойна техника.
Устен отговор в заседанието на 18.08.2006 на питане на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на българското правителство и в частност на Министерството на отбраната за развитието на военните полигони на българската територия.
Устен отговор в заседанието на 18.08.2006 на въпрос на н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ, МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно възстановяване земите на собствениците в имот № 000016 на полуостров "Акра" с. Черноморец частна държавна собственост.
Устен отговор в заседанието на 18.08.2006 на въпрос на н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ относно деполитизацията в българската армия.

Форма за търсене
Ключова дума