Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
12/05/2006
Начало 9:00 часа.
I. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно Проект на ПРООН.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно липсата на стратегия и програма на българското правителство за развитие на информационното общество.
3. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно публичното оповестяване на Споразумение за разполагане на американски военни бази на територията на Република България, подписано от българското и американското правителства на 28 април 2006 г..
4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно инцидента в V блак на АЕЦ "Козлодуй".


II. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно увеличаване на работните заплати на учителите.


III. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно кадрова промяна в РДВР - Кърджали.
2. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно нанесен побой от служители на РДВР-Кърджали на Митко Иванов Ванчев.
3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно работа с класифицирана информация и достъп на гражданите до нея.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на вътрешните работи при събиране на такси срещу предоставяне на табели с регистрационен номер.


IV. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ДОБРОМИРОВ ГОРОЛОМОВ относно спазване на трудовото законодателство.
2. Питане от н.п. ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ УЗУНОВ относно социалното и пенсионното осигуряване на преселилите се в страната българи, живяли в бившите съветски републики.
3. Въпрос от н.п. ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА относно развитието на програмата за създаване на малки фамилни центрове за деца.


V. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно нарушения на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.
2. Въпрос от н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ относно бъдещето на онкологичната помощ в Република България.
3. Питане от н.п. ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно ресурсната и нормативна обезпеченост на реформата в системата на спешната медицинска помощ.
4. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ.


VI. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерките за осигуряване на безопасност в АЕЦ "Козлодуй".


VII. Меглена Кунева, Министър по европейските въпроси ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно съобразяването на третата поправка в Конституцията с изискванията по гл. 24 от Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


VIII. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно преразпределение през бюджета и излишък през 2005 г. и 2006 г.
2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно искания за увеличаване на здравната вноска през 2007 г.
3. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно фирмите получили средства за компенсиране на щетите от наводненията.
4. Питане от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно оказана помощ на Министерството на финансите от Шимон Шевес.
5. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно взаимоотношения на Министерство на финансите с фирма "RSLB Partners" и лицето Шимон Шевес.
6. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно мерките, предприемани от Министерството на финансите за ограничаване на възможности за корупционни практики в данъчната администрация.


IX. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изплащане на трудовите възнаграждения на служителите в "Български държавни железници".


X. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ и ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ относно поредното обгазяване на Стара Загора.
2. Въпрос от н.п. ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ относно фактическата неизпълнимост на Решение на Министерски съвет № 883 от 18 ноември 2005 г.
3. Питане от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно възстановяване на нарушеното екологично равновесие в планинските и полупланински райони.
4. Въпрос от н.п. ИВАН ПЕТКОВ ДАКОВ относно прекратяване на финансирането на Държавно-дренажна канализационна система гр. Мизия.
5. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно събирането и разходването на продуктова такса за опаковки през 2004 и 2005 година.
6. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно заплахата от унищожаване на Иракли - потенциална защитена зона от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.
7. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката на Министерство на околната среда и водите за опазване на Кресненския пролом.
8. Въпрос от н.п. БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ относно работата на РИОСВ - град Пазарджик.
9. Въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно процедурата за приемане на ДОВОС за изграждане на мини ВЕЦ "Земен" на р. Струма в землищата на с. Ръждавица и с. Полска Скакавица, община Кюстендил, в непосредствена близост до Скакавски водопад.


XI. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР относно отношението на изпълнителната власт към процедурите за одобрение на внесения Законопроект за одобряване и прилагане на Общия устройствен план на Столична община.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, министърът на отбраната Веселин Близнаков е поискал отлагане със седем дни на отговора на въпрос от народния представител Филип Димитров.
На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Ива Станкова към министъра на земеделието и горите Нихат Кабил;
- питане от народния представител Марина Дикова към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова;
- въпрос от народния представител Анастасия Мозер към министъра на културата Стефан Данаилов;
- въпрос от народния представител Красимир Каракачанов към министъра на финансите Пламен Орешарски;
- въпрос от народния представител Надежда Михайлова към министъра на вътрешните работи Румен Петков;
- въпрос от народния представител Димитър Абаджиев към министъра на правосъдието Георги Петканов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Сергей Станишев.
Общ брой: 35 ( писмени: 21 , устни: 14 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 15
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 5
Смесени: 0
Общ брой: 9 ( писмени: 1 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 0
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно незаконно строителство на територията на Природен парк Странджа (връчен на 12.05.2006).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно обяваване за национално издирване на български и американски гражданин (връчен на 12.05.2006).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие", приет от Министерски съвет и Правилник за дейността на Държавен фонд "Земеделие", утвърден от Управителния съвет на фонда (връчен на 12.05.2006).
Писмен отговор на питане на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно българското участие в ловното изложение в Дортмунд през януари 2006 г (връчен на 12.05.2006).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на питане на н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно Наредба за реда за получаване и заплащане на лекарствените продукти по реда на чл. 15, ал. 5 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (връчен на 12.05.2006).
Писмен отговор на питане на н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно проблемите, свързани със специализиращите лекари и стоматолози (връчен на 12.05.2006).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно разходване на излишъка през 2005 г (връчен на 12.05.2006).
===
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 12.05.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно инцидента в V блак на АЕЦ "Козлодуй".
Устен отговор в заседанието на 12.05.2006 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно публичното оповестяване на Споразумение за разполагане на американски военни бази на територията на Република България, подписано от българското и американското правителства на 28 април 2006 г..
Устен отговор в заседанието на 12.05.2006 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно липсата на стратегия и програма на българското правителство за развитие на информационното общество.
Устен отговор в заседанието на 12.05.2006 на въпрос на н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно Проект на ПРООН.

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 12.05.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно увеличаване на работните заплати на учителите.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 12.05.2006 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно фирмите получили средства за компенсиране на щетите от наводненията.
Устен отговор в заседанието на 12.05.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно преразпределение през бюджета и излишък през 2005 г. и 2006 г.
Устен отговор в заседанието на 12.05.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно искания за увеличаване на здравната вноска през 2007 г.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 12.05.2006 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на вътрешните работи при събиране на такси срещу предоставяне на табели с регистрационен номер.
Устен отговор в заседанието на 12.05.2006 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно нанесен побой от служители на РДВР-Кърджали на Митко Иванов Ванчев.
Устен отговор в заседанието на 12.05.2006 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно кадрова промяна в РДВР - Кърджали.
Устен отговор в заседанието на 12.05.2006 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно работа с класифицирана информация и достъп на гражданите до нея.

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 12.05.2006 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерките за осигуряване на безопасност в АЕЦ "Козлодуй".

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 12.05.2006 на питане на н.п. ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ УЗУНОВ относно социалното и пенсионното осигуряване на преселилите се в страната българи, живяли в бившите съветски републики.
Устен отговор в заседанието на 12.05.2006 на въпрос на н.п. ИВАН ДОБРОМИРОВ ГОРОЛОМОВ относно спазване на трудовото законодателство.

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 12.05.2006 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно нарушения на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.
Устен отговор в заседанието на 12.05.2006 на питане на н.п. ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно ресурсната и нормативна обезпеченост на реформата в системата на спешната медицинска помощ.
Устен отговор в заседанието на 12.05.2006 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ.
Устен отговор в заседанието на 12.05.2006 на въпрос на н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ относно бъдещето на онкологичната помощ в Република България.

Меглена Кунева, Министър по европейските въпроси:
Устен отговор в заседанието на 12.05.2006 на питане на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно съобразяването на третата поправка в Конституцията с изискванията по гл. 24 от Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Форма за търсене
Ключова дума