Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 27/05/2020


Комисия по икономическа политика и туризъм
27/05/2020, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ИЗТОК"
1. Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по икономическа политика и туризъм към министъра на туризма, по чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 902-01-67, внесен от Министерски съвет на 10 декември 2019 г. -- за второ гласуване.
3. Разни.
Комисия по външна политика
27/05/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1.Актуални въпроси към заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева, в съответствие с чл.29 от ПОДНС.
2.Разни.
Комисия по правни въпроси
27/05/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Отправяне на актуални въпроси към министъра на правосъдието г-н Данаил Кирилов, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 002-01-17, внесен от Министерски съвет на 15.05.2020 г.
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
27/05/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на "Летище Горна Оряховица" ЕООД - Горна Оряховица, № 002-03-3, внесен от Министерски съвет на 02 март 2020 г.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 002-01-17, внесен от Министерски съвет на 15.05.2020 г. – първо гласуване.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 002-01-2, внесен от Министерски съвет на 08 януари 2020 г. – второ гласуване.
4. Разни.
Комисия по политиките за българите в чужбина
27/05/2020, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Информация за състоянието и проблемите на българите в чужбина, предизвикани от пандемията от COVID-19.
2. Информация за проектите, включени за безвъзмездна финансова помощ от Министерство на външните работи на основание ПМС № 26 от 20.02.2020г.
3. Разни.
четвъртък, 28/05/2020


Комисия по вероизповеданията и правата на човека
28/05/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2019 г. №020-00-7, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 27.03.2020 г.
2. Разни.
Комисия по околната среда и водите
28/05/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1.Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по околната среда и водите към министъра на околната среда и водите г-н Емил Димитров, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2.Представяне и обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, №002-01-12, внесен от Министерски съвет на 05.03.2020 г.
Комисия по културата и медиите
28/05/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-17, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 21.02.2020 г. (първо гласуване).

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-25, внесен от Александър Сиди, Искрен Веселинов, Мария Цветкова и Милен Михов на 19.03.2020 г. (първо гласуване).

3. Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за 2019 г., № 004-00-9, внесен от генералния директор на БТА на 13.05.2020 г.

4. Разни.
1. Задаване на актуални въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Обсъждане на Общ законопроект, № 053-04-9, внесен на 04.03.2020 г., за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване на 27.02.2020 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-6, внесен от Спас Панчев и Законопроект за допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-12, внесен от Юлиан Ангелов и група народни представители (с предложенията, внесени от народни представители в срока по чл. 83, ал. 1 от ПОДНС).
3. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 002-01-17, внесен от Министерски съвет.
Комисия по бюджет и финанси
28/05/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 002-01-12 / 05.03.2020г., внесен от Министерския съвет.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, №002-01-17 / 15.05.2020 г., внесен от Министерския съвет.
1. Обсъждане на Доклад за дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения през 2019 г.
2. Разни.
Комисия по здравеопазването
28/05/2020, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


ще проведе редовно заседание на 28.05.2020 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за допълнение на Закона за Българския Червен кръст, № 054-01-20, внесен от Александър Руменов Ненков и Искрен Василев Веселинов на 09.03.2020 г. – първо гласуване.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-3, внесен от Министерски съвет на 08.01.2020 г. – второ гласуване.