Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание утвърди процедурни правила за избор на трима подуправители на Българската народна банка
08/07/2015
Народното събрание утвърди процедурни правила за избор на трима подуправители на Българската народна банка – ръководител на управление „Банков надзор”, ръководител на управление „Банково” и ръководител на управление „Емисионно”. Законът за БНБ предвижда парламентът да избере подуправителите по предложение на управителя на банката, който трябва внесе писмено предложение до Комисията по бюджет и финанси чрез председателя на парламента при възникване на законово основание.

Всяка от кандидатурите трябва да бъде придружена с писмени мотиви, подробна автобиография и документи, удостоверяващи професионализма на номинираните в областта на икономиката, финансите и банковото дело и др.

Процедурата по избор на подуправители на Българската народна банка ще започне с открито заседание на Комисията по бюджет и финанси, на което ще бъдат изслушани всички кандидати.

Самият избор ще се състои на заседание на Народното събрание, което ще се излъчва в реално време в Интернет чрез електронната страница на парламента. На него управителят на БНБ ще представи кандидатите, след което ще се проведат разисквания. За избран ще се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите депутати. Ако кандидатът не получи необходимите гласове, Народното събрание ще приеме решение за откриване на нова процедура за избор.

Парламентът реши още да се открие Филиал – Велико Търново, в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. Факултетът  по Обществено здраве и спорт в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград, ще бъде преобразуван във Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт”. Гласуваните предложения са на Министерски съвет.

Народното събрание ратифицира и спогодбата между България и Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини