Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
В резултат на извършен одит от Европейската сметна палата по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. не са констатирани пропуски и нямаме доклад с препоръки, отбеляза заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова
04/06/2014

В резултат на извършен одит от Европейската сметна палата по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. не са констатирани пропуски и нямаме доклад с препоръки, отбеляза заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова пред депутатите от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Комисията изслуша заместник-министрите на труда и социалната политика и на образованието във връзка с текущото състояние и напредъка при реализацията на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., подготовка на новата ОПРЧР 2014 – 2020 г., както и подготовка на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

Към края на месец април 2014 г. бюджетът на сключените договори по ОП РЧР за този програмен период е 2 387 млн. лева, а нивото на договаряне е малко над 100%, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова. Тя представи информация за финансовото изпълнение на отделните приоритетни оси по програмата. Към края на 2013 г. общият брой на лицата, които са намерили работа благодарение на ОП РЧР, достигна 99 365, което е съществен принос за насърчаване на заетостта и намаляване на безработицата, допълни Росица Янкова. Продължават дейностите за повишаване конкурентоспособността на безработните и заетите лица, чрез повишаване на тяхната квалификация и развитие на техните компетенции. Предприети са насърчителни мерки, в резултат на които над 1200 лица са запазили работното си място или съответно са преминали на друго ниво на заплащане, посочи заместник-министърът. Трябва да акцентираме върху обстоятелството, че се полагат усилия за покриването на целия спектър от проблеми и нужди, които са характерни за образователната система в България, като същевременно продължиха да се реализират и усилията за подкрепа на социалното включване и насърчаване на социалната икономика, каза Росица Янкова. Постигнати са видими резултати  по схемите, насочени към повишаване на ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги. Общо 7 905 служители са преминали обучения, а Агенцията за социално подпомагане е въвела нови практики за обслужване на гражданите в близо 1/3 от регионалните си поделения.

Росица Янкова запозна народните представители с напредъка по подготовката на ОП РЧР 2014 – 2020 г. Проектът е разработен така, че да надгради и доразвие постигнатото до момента в предходния програмен период. Трите основни стълбове в стратегията на програмата ще бъдат: по-висока и по-качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизиране на публичните политики в сферата на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването, като в този смисъл са формулирани и пет приоритетни оси. Средствата, предназначени за ОП РЧР 2014 – 2020 г., са в размер на близо 895 млн. евро, като в тях са включени целевите средства от бюджета на ЕС в размер на малко над 55 млн. евро за т. нар. „Инициатива за младежка заетост”, посочи Янкова. Към настоящия момент проектът е одобрен от Министерския съвет и изпратен до службите на Европейската комисия. Следва да се отбележи, че сред техните коментари няма такива, които да демонстрират наличието на принципни и непреодолими различия, имащи потенциал да забавят одобрението на ОП РЧР 2014 – 2020 г.,  отбеляза заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини