Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Депутатите решиха да бъде глобяван гражданин, който носи и употребява оръжие и боеприпаси, ако откаже да бъде проверен за употреба на алкохол и наркотици
12/09/2012

Депутатите решиха да бъде налагана глоба на гражданин, който носи и употребява оръжие и боеприпаси, ако откаже да бъде проверен за употреба на алкохол, наркотици или упойващи вещества. Това прие Народното събрание при гласуването на второ четене на промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Проверката ще се прави по реда на Закона за движението по пътищата, а санкцията, при отказ, ще е от 500 до 3000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година. При повторно нарушение ще се налага глоба от 3000 до 5000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години. В случаите на отказ за подновяване на разрешение за ползване на взривни вещества или оръжие, лицето, спрямо което е постановен отказът, предава изделията - обект на разрешението, на органа, издал разрешението, а при отказ да ги предаде, те се изземват с протокол, записаха депутатите. Собственикът може да прехвърли собствеността върху взривните вещества и пиротехническите изделия в срок от 6 месеца, а върху оръжията и боеприпасите - в срок от една година от изземването, на лица, получили разрешения за производство, търговия или придобиване. Ако той не направи това в предвидените срокове, вещите се отнемат в полза на държавата. Собствениците или ползвателите на стрелбища в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон трябва да предприемат действия за издаване на разрешение за употреба на оръжие и боеприпаси. В предишно заседание депутатите решиха, че на стрелбище може да се употребяват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях само след получаване на разрешение за употреба, издадено от директора на Главна дирекция "Национална полиция" /ГДНП/ на МВР, съответно от началника на РУ на МВР по местонахождението на стрелбището.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, с които се въвеждат нови видове генерални разрешения на ЕС за износ на изделия с двойна употреба и облекчаване на административни процедури при износ. Промените са разработени в съответствие с необходимостта от въвеждане в българското законодателство на Регламент (ЕС) 1232/2011 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (Регламент (ЕО) 428/2009), с които се въвеждат нови генерални разрешения на Съюза за износ на изделия с двойна употреба. Тези разрешения са приети с цел създаване на единен конкурентоспособен пазар и да се гарантира поставянето при равни условия на всички износители от Съюза, като в същото време се гарантира високо ниво на сигурност и спазване на задълженията по линия на международните режими за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение. Предвижда се при издаване на лиценз за износ и внос и за транспортиране на продукти, свързани с отбраната заявителите да представят информация, удостоверяваща въведените система за вътрешен контрол и съответствие и система за управление на съответната дейност. Създаването и функционирането на такива системи в дружествата, които извършват външнотърговска дейност с продукти, свързани с отбраната, ще допринесе за цялостно подобряване на организацията, разпределението на отговорностите и обучение и контрол в тях, смятат вносителите от Министерския съвет. Парламентът ратифицира измененията на чл. 25 и 26 от Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини