Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът определи лицата, които ще плащат продуктова такса
26/06/2012

Парламентът определи лицата, които ще плащат продуктова такса с цел ограничаване на отпадъците. Това стана с приемане на второ четене на законопроекта за управление на отпадъците. Продуктова такса в размер и по ред, определени с наредба на Министерския съвет, се заплаща от лицата, пускащи на пазара продукти, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, които не изпълняват задължения и цели по реда за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците съгласно този закон. Лицата, които пускат на пазара на територията на България полимерни торбички, заплащат продуктова такса за полимерни торбички по ред и в размер, определени с наредба, решиха още депутатите. Министърът на околната среда и водите определя със заповед лицата, които не заплащат продуктова такса. Дължимите суми за продуктова такса, определени с влязла в сила заповед, се събират принудително заедно с лихвите и разноските от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Министърът на околната среда и водите има задължение да разработи и внесе в Министерския съвет програма за предотвратяване образуването на отпадъци, която е неразделна част от Националния план за управление на отпадъците. В закона беше записано, че разходите за събиране, предварително съхраняване, третиране и транспортиране на отпадъците са за сметка на първоначалния причинител на отпадъците или настоящия, или предишния притежател на отпадъците; както и на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, в случаите, определени с този закон. Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците.

Парламентът ратифицира два международни договора. Депутатите ратифицираха Меморандума за разбирателство между правителството на България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз и на Меморандума за разбирателство между правителството на България и Европейската инвестиционна банка за оказване на подкрепа при изпълнението на проекти, финансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз. Световната банка и Европейската инвестиционна банка ще подпомогнат страната ни в областта на стратегическото планиране, проектирането и управлението на проекти с оглед на успешното усвояване на средствата на Кохезионната политика в България. С подкрепата на банките ще бъдат определени ключовите области, свързани с реформите в пътния, железопътния и водния сектор, което ще допринесе за подобряване на качеството на подготовка и изпълнение на инфраструктурните проекти в страната. Предвижда се помощта от международните финансови институции да се предоставя под формата на консултантски услуги, които ще се финансират по линия на финансовия ресурс, наличен в съответните оперативни програми. Ратифицирано беше и изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници /EUMETSAT/. Достъпът до глобалната метеорологична информация ще позволява изготвянето на високонадеждни прогнози за опасни метеорологични явления - резки застудявания, горещи вълни, проливни валежи, бурни ветрове и други. Ранното предупреждение на държавните институции и гражданите ще позволява своевременно да се вземат мерки за намаляване на ефектите от въздействието на тези природни стихии.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини