Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Сметната палата ще извършва финансови одити на общини с бюджет, по-малък от 10 милиона лева, въз основа на "оценка на риска"
24/11/2010

Сметната палата ще извършва финансови одити на общини с бюджет, по-малък от 10 милиона лева, въз основа на "оценка на риска"

24 ноември 2010 г.

Сметната палата ще извършва финансови одити на общини с бюджет, по-малък от 10 млн. лева, въз основа на "оценка на риска" и при периодичност, определена от нея. Това предвиждат текстове в законопроекта за Сметната палата, които парламентът окончателно прие на второ четене. Общините с годишни финансови бюджети над 10 милиона лева задължително ще бъдат одитирани от Сметната палата. Депутатите дадоха възможност общините с бюджет под 10 милиона лева, при желание, да избират частни регистрирани одитори за заверяване на годишните финансови отчети. При непредставяне, пресрочване или отказ за заверка на отчетите, председателят на одитната институция уведомява министъра на финансите, за да предприеме той конкретните законови действия. Имуществена санкция от 2000 до 10 000 лева ще бъде налагана при възпрепятстване на проверка, реши парламентът. Министерският съвет, НОИ, НЗОК и БНБ представят в седемдневен срок на Сметната палата от одобряването им отчети за изпълнението на бюджетите си. Палатата от своя страна трябва да изготви доклади със становища по тях до три месеца и да ги внесе в Народното събрание.

Депутатите приеха на първо четене три законопроекта за промени в Закона за развитие на академичния състав в Република България, които предвиждат удължаване на срока на дейност на специализираните научни съвети и на Висшата атестационна комисия, за да бъдат приключени започналите вече процедури. Законопроектите са внесени от Валентина Богданова от ПГ на Коалиция за България, от Ирена Соколова от ПГ на ПП ГЕРБ и от Министерския съвет във връзка с решение на Конституционния съд от 5 октомври 2010 г., с което 18 разпоредби и части от тях бяха обявени за противоконституционни. От ПГ на Коалиция за България предлагат Висшата атестационна комисия да бъде закрита на 30 юни 2011 г., а специализираните научни съвети да прекратят дейността си на 31 май 2011 г., като за този срок се удължават изтеклите им мандати. Вносителите посочват, че предложеният проект цели да се нормализира процесът на придобиване на образователната и научната степен "доктор" и на хабилитацията на учените, чиито процедури са започнали по реда на отменения Закон за научните степени и научните звания.

Със законопроекта на Ирена Соколова /ПГ на ПП ГЕРБ/ и група народни представители се предлага отмяна на  разпоредбите, според които конкретните условия и ред за придобиване на научни степени и за заемани академични длъжности се определят със съответните правилници на висшите училища и научните организации при спазване на единните държавни изисквания. Въвеждат се диференцирани изисквания към дисертационния труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и  "доктор на науките", както и на академичните длъжности "доцент" и "професор". Предлага се и отмяна на създаването на Национална листа на журита, които оценяват изследователската продукция на кандидатите за научна степен.

С промените, внесени от Министерския съвет, се предлага да се отменят някои разпоредби на закона и усъвършенстване на други. Предвижда се да бъде отменена разпоредбата, която изключва решенията на Арбитражния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация от обхвата на съдебния контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини