Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание реши да бъдат създадени Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска
27/07/2010

Народното събрание реши да бъдат създадени Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска

27 юли 2010 г.

На извънредно заседание на 27 юли 2010 г. Народното събрание прие Стратегия за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска. В документа, внесен от Министерския съвет, се посочва, че сега действат четири институции за контрол, но те припокриват част от функциите си. След създаването на новата агенция, Националната служба за растителна защита и Националната ветеринарно-медицинска служба ще престанат да функционират, а Националната служба по зърното и фуражите ще стане част от Министерството на земеделието и храните.

Общинският съвет да взима решения за промяна на предназначението на мери и пасища с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници, реши Народното събрание, което прие на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Измененията предвиждат отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на мерите и пасищата, под наем или аренда да се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години. Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават без търг или конкурс, когато са заети с трайни насаждения или когато не са били използвани две или повече години.

Народното събрание прие на второ четене и текстове от промените в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати. С тях се регламентира, че всяка реклама на опасна смес трябва да посочва категорията на опасност. Измененията предвиждат Министерския съвет да приеме наредби за определяне на реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, както и за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия.

Парламентът ратифицира и няколко международни документа, по които България е страна. Сред тях беше и изменение на споразумението за безвъзмездна помощ по програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в България". За периода 2008 г.-2012 г. България ще получи от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария 14,2 млн. евро. С ратификацията ще продължи превенцията и контролът на туберкулозата у нас.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини