Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за Националния архивен фонд
02/07/2010

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за Националния архивен фонд

2 юли 2010 г.

 

Народното събрание прие на заседанието си на 2 юли 2010 г. на първо четене промени в Закона за Националния архивен фонд с цел актуализация на административната структура и оптимизиране на управлението на държавните архиви. Причината за новите промени е решение на Конституционния съд от 27 май т.г., с което приетият в края на миналата година законопроект за изменение на закона за Националния архивен фонд е обявен за противоконституционен поради нарушение на процедурните правила по приемането му. Конституционният съд посочва, че измененията са приети на две четения в едно заседания без възможност народните представители да направят предложения по текстовете на законопроекта преди окончателното му гласуване на второ четене.

Приетият днес законопроект по съдържание не се отличава от предходния, посочват вносителите от ГЕРБ. С него се създават регионални държавни архиви. Структурата и обектът на дейност на държавните архиви в системата на Държавна агенция "Архиви" ще се конкретизира в нейния Устройствен правилник. Според мотивите това ще даде възможност за по-голяма гъвкавост при оптимизиране на административната и архивна дейност на агенцията. С измененията се определя по-коректно профилът и обектът на дейност на Централния държавен архив, който комплектува основно определените за постоянно запазване документи на централните органи на държавната власт. Документите на общинските институции са обект на дейност на регионалните държавни архиви. В законопроекта се определят по-ясно и категорично правомощията и отговорностите на председателя на Държавна агенция "Архиви" с цел засилване на осъществявания текущ и превантивен надведомствен контрол по опазването на документите в държавните и общинските институции и предотвратяване на възможностите за тяхното унищожаване.

Парламентът реши да се закрие консултативният съвет за финансово управление и контрол към министъра на финансите. Това стана при гласуване на второ четене на промени в Закона финансовото управление и контрол в публичния сектор. Според сега действащите норми в закона, съветът подпомагаше министъра на финансите при стратегическото планиране, наблюдението и координацията на финансовото управление и контрол и управленската отговорност. Депутатите приеха да се налага глоба между 200 и 1000 лева на ръководители на организации, първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата, които не са предоставили на министъра на финансите до 31 март информация за състоянието на системите за финансово управление и контрол.

Парламентът намали състава на Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ от седем на пет души. Това гласуваха депутатите при приемане на промени в Закона за защита на конкуренцията на второ четене. Предвижда се комисията да има председател, един заместник-председател и трима членове с еднакъв мандат от по пет години. Сега комисията се състои от седем души, в т. ч. председател, двама заместник-председатели и четирима членове, които се избират и освобождават от Народното събрание. Председателят се избира за срок от шест години, а заместник-председателите и членовете - за срок от пет години. В едномесечен срок от влизането в сила на измененията се предвижда Народното събрание да избере членовете на КЗК.

Парламентът не прие работещите в Агенция "Пътна инфраструктура" да получат статут на държавни служители и да се назначават след задължителни конкурси. Измененията в Закона за пътищата, внесени от Меглена Плугчиева от Коалиция за България,  бяха отхвърлени на първо четене с 15 гласа "за", 56 "против" и 5 въздържали се. Депутатите отхвърлиха на първо четене и промени в Закона за устройство на територията, свързани със замените на земи и гори. Промените бяха предложени от Михаил Михайлов от Синята коалиция във връзка с подобни изменения в Закона за горите, Закона за опазване на земеделски земи и Закона за собственост и ползването на земеделските земи.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини