Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Приветствие на председателя на Народното събрание Георги Пирински към участниците в международна конференция „Обновената Лисабонска стратегия – нови социални и икономически реалности за гражданското общество в България”
24/09/2008

Приветствие на председателя на Народното събрание Георги Пирински към участниците в международна конференция  „Обновената Лисабонска стратегия – нови социални и икономически реалности за гражданското общество в България”

24 септември 2008 г.

Председателят на Народното събрание Георги Пирински откри на 24 септември 2008 г. международна конференция на тема „Обновената Лисабонска стратегия – нови социални и икономически реалности за гражданското общество в България”. Форумът е организиран от Икономическия и социален съвет.

В словото си при откриването Георги Пирински заяви:
 

„Уважаеми дами и господа,
Колеги народни представители,
Уважаеми министри,
Уважаеми гости,
Уважаеми членове на Икономическия и социален съвет от различните сектори на  гражданското общество,
Уважаеми представители на академичните среди!

За мен е и чест, и удоволствие да имам възможността да открия днес тази наистина много представителна конференция, организирана от Икономическия и социален съвет на България, посветена на темата за обновената Лисабонска стратегия в светлината на новите социални и икономически реалности именно за гражданското общество в България. Казвам го, защото всички ние ясно съзнаваме, че в днешния момент страната ни е изправена пред сериозното предизвикателство да обсъди и реши кои са главните опорни точки и насоки на нашето социално и икономическо развитие в светлината на бюджета за следващата година и тригодишната перспектива, в светлината на предизвикателствата в социалната област, които всички усещаме с особена острота през тази есен и, разбира се, в светлината на новите световни финансови и икономически реалности, с които и България, и ЕС като цяло ще трябва да се съобразяват.

Считам, че възловият въпрос, който стои пред нас като страна и общество, е как и до каква степен ще прилагаме и поддържаме режимите на строгите финансови ограничения, на валутния борд, на режима на превишения на бюджета на приходите над разходите като безспорно необходимото средство за поддържане на макроикономическата стабилност и на финансовата и бюджетна стабилност. Но с ясното съзнание, че без активното социално партньорство, без ангажиране на гражданското общество, на развитието на пълноценен диалог и на съгласуване на приемливи решения по отношение на цените и доходите, на осигуровки и средства за икономически растеж, ние не можем да разчитаме на дълготрайна стабилна перспектива за ускорен икономически растеж, генериращ достойни работни места. И според мен е особено ценно, че имаме възможност да обсъдим днес тези въпроси именно в контекста и в светлината на Лисабонската стратегия, така както тя беше формулирана през март 2000 г., така както беше обновена в началото на 2005 г. и така както е анализирана и осъвременена с последните обобщаващи доклади на Европейската комисия от март тази година. Ясно си спомняме, че през 2000 г. лайтмотивът беше заетост, дълбока, радикална икономическа реформа и социална сплотеност, като формулата беше чрез икономика на знанието и на иновациите Европа да стане най-конкурентният център на световната икономика. Помним, че през 2005 г. акцентът беше поставен върху необходимостта от икономическия растеж като гарант на останалите ефекти и че бяха предприети сериозни усилия за подобряване на процеса на реализация на стратегията.

Днес ние с вас сме изправени пред предизвикателството да си представим какво означава за България и за гражданското общество в България сегашното състояние или развитие на процеса на реализация на Лисабонската стратегия. Ясно съзнаваме, че страна като България е изправена пред необходимостта ускорено да се развива, успешно да усвоява крупни суми за капиталови разходи – от национални източници и от европейските фондове. Това предполага, може би, нестандартни решения в областта на данъчната политика, на други фискални инструменти. Но отново бих искал да подчертая, че трябва да сме наясно, че формулата на успеха в крайна сметка трябва да се намери в един пълноценен процес на социален и граждански диалог и постигане на съгласие в обществото относно верните пътища за ускорен растеж, възможните равнища на доходи, необходимите ограничители, за да не бъде изпусната инфлацията, която да ликвидира ефектите, които преследваме.

Бих искал да поздравя Икономическия и социален съвет, лично неговия председател г-н Дулевски, присъстващите и участващите в Съвета представители на синдикалните и на работодателските организации, на другите структури на гражданското общество за вече сериозните постижения в развитието на такъв диалог и само да ви уверя, че в мое лице, в лицето на моите колеги от Народното събрание, имате ангажирани партньори в търсенето на верните законодателни формулировки на постигнатите съгласия в обществото. Още веднъж бих искал да ви уверя, че се стараем да разглеждаме Икономическия и социален съвет като гражданската камара на Народното събрание и с убеденост и желание ще търсим развитието на това взаимодействие.

Още веднъж на добър час на конференцията!

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини