Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът обсъди на първо четене законопроекта за енергийната ефективност
17/09/2008

Парламентът обсъди на първо четене законопроекта за енергийната ефективност

17 септември 2008 г.

Народното събрание обсъди на заседанието си на 17 септември 2008 г. на първо четене законопроекта за енергийна ефективност, който въвежда европейска директива, задължаваща фактурирането да отговаря на реалното потребление. Проектът е разработен в съответствие с Директива 2006/32/ЕО за ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийните услуги и Директива 2002/91/ЕО за енергийната ефективност на сградния фонд. Въвежда се задължителна периодична инспекция за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради. Акцентът е върху повишаването на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и при предоставянето на енергийни услуги, отбелязва в мотивите си вносителят. Новият законопроект включва търговците с енергия в изпълнението на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Директивата изисква страните от ЕС да предприемат действия за подпомагане на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и да осигурят непрекъснат растеж и развитие на пазара на енергийните услуги.

В изпълнение на директивата България е задължена да приеме за национална цел спестяване на енергия в размер 9 на сто от размера на крайното енергийно потребление в обхвата на закона. Тази цел трябва да бъде постигната в рамките на 9 години за периода от 2008 до 2016 г.

Предвижда се разработването на национална стратегия за енергийна ефективност, където да се определят приоритетите на държавната политика и дългосрочните цели за енергийни спестявания за постигане конкурентоспособност на икономиката, целите и средствата за тяхното достигане, механизмите и стимулите за премахване на пазарните пречки и недостатъци, възпрепятстващи ефективността при крайното потребление на енергия.

Въвеждат се правни норми, свързани с регламентацията на предоставянето на енергийни услуги от физически или юридически лица - търговци с енергия. Услугите, извършвани от тези лица, имат за цел комбиниране на доставката на енергия с енергоефективни технологии и/или действия, водещи до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност и/или спестяване на първични енергийни ресурси.

Парламентът обсъди и проект на решение за приемане на принципите и идеите, залегнали в Пражката декларация.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини