Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Процедурни правила за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, включително заместник-председател
30/01/2013

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, включително заместник-председател

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема следните Процедурни правила за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, включително заместник-председател:

1. Кандидатите се представят поотделно и последователно по азбучен ред съгласно приложен списък според личните имена на кандидатите от вносител на предложението – до 2 минути.

2. Провеждат се общи разисквания на всички кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с възможност за поставяне на въп­роси към кандидатите.

3. Кандидатите имат възможност за изказвания и отговарят на зададени към тях въпроси – до 10 минути.

4. Гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване.

5. Кандидатурите се подлагат на гласуване последователно, подредени по азбучен ред според личните им имена по приложен списък.

6. За избрани се смятат тези трима кандидати, които са получили най-много гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители, като не могат да бъдат избрани в състава на комисията повече от един член, предложен от една и съща парламентарна група.

7. В случай че повече от трима от кандидатите, получили необходимия брой гласове, имат равен резултат, измежду кандидатите с най-малък равен брой гласове се провежда балотаж. За избран, съответно избрани, до запълване на пълния брой на местата от квотата на Народното събрание се считат тези, които са получили най-много гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители.

8. При необходимост се провежда трето гласуване при същите условия.

9. От избраните членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество чрез компютризираната система с явно гласуване се избира заместник-председател.

10. Гласуването на кандидатурите за заместник-председател е по азбучен ред според личните имена на предложените в пленарна зала кандидатури от избраните вече членове на комисията.

11. За избран се смята този, който е получил най-голям брой гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители.

12. В случай че повече от един от кандидатите са получили равен брой гласове, се провежда балотаж. За избран се смята този, който е получил най-голям брой гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 30 януари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1007