Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
18/10/2012

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема следните Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет:

I. Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

1. Предложенията за кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет се правят от народни представители от 5 ноември до 14 ноември 2012 г. чрез Деловодството на Народното събрание до специализираната постоянна комисия. Предложенията се правят, при условие че е налице предварително писмено съгласие на кандидата по образец и се придружават от подробни писмени мотиви. Към предложенията се прилагат следните документи:

• подробна автобиография;

• декларация по образец, свързана с изискванията за допустимост – по чл. 18, ал. 1, т. 8 и 10 от Закона за съдебната власт;

• ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование;

• документи, удостоверяващи изискуемия стаж – кадрова справка за кандидата, копие от трудова или осигурителна книжка, справка или служебна бележка от съответната институция и др.;

• свидетелство за съдимост;

• удостоверение от Националната следствена служба за образувани досъдебни производства.

2. Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 18, ал. 1 и чл. 42, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт.

II. Публично оповестяване на документите

1. Предложенията заедно с подробна професионална биография на кандидатите и документите по т. 1 от раздел „Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет“ се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името, и мотивите на народния представител, издигнал съответната кандидатура.

2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Всички данни в документите на кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се заличават.

3. В 14-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат представя на Комисията по правни въпроси концепция за работата си като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на хартиен и електронен носител, както и декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по образец, предложен от комисията и от Висшия съдебен съвет и утвърден от министъра на правосъдието.

4. Концепцията и декларацията се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание и на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

5. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации не по-късно от 23 ноември 2012 г. могат да представят на комисията по пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по правни въпроси, или в електронен вид на e-mail: kpv1@parliament.bg, становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

6. Представените становища и въпроси се публикуват на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание и на Инспектората към Висшия съдебен съвет в срок до три дни след представянето им. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.

7. На отделно заседание, предхождащо изслушването, Комисията по правни въпроси извършва проверка на документите на кандидатите за допустимост, като за резултатите от нея се уведомяват кандидатите и се изготвя списък, съдържащ трите имена на кандидатите, допуснати до изслушване, подредени по азбучен ред. Същият се публикува на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

8. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили:

• документите, посочени в раздел „Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет“, т. 1;

• декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си;

• концепция за работата си като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Не се изслушват и кандидати, които въп­реки дадените указания не са отстранили констатираните непълноти в документите си в дадения от комисията срок, от които документи следва да се направят изводи за съответствие на кандидата на изискванията на закона.

III. Изслушване на предложените кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по правни въпроси на 28 ноември 2012 г.

2. Комисията по правни въпроси изслушва допуснатите кандидати, като поредността се определя по азбучен ред, според личните им имена по списък, който се съставя след постъпване на предложенията.

3. Кандидати се представят от вносител на предложението – до 2 минути.

4. Лично представяне на кандидата с възможност за допълване на данни от професионалната си биография и представяне на концепция за работа като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет – до 15 минути.

5. Въпроси от страна на народни представители, включително и въз основа на становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации – до 3 минути.

6. Отговор на кандидата след изчерпване на зададените въпроси – до 3 минути на въпрос.

7. Народните представители правят преценка по отношение на изискуемите от закона нравствени и професионални качества на всеки кандидат за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет въз основа на минимални критерии, като:

• да не се е облагодетелствал в лично качество или негови близки от длъжността, която заема;

• да не е бил в конфликт на интереси по отношение на действия, които е извършвал;

• да не е участвал в корупционни схеми;

• с действията или бездействията си да не е уронвал престижа на съответната професия;

• да няма неплатени публични задължения;

• да не е придобил имущество, за което не е установен законен източник;

• да не е имал дисциплинарни производства, завършили с налагането на дисциплинарно наказание – уволнение.

8. Заседанието на Комисията по правни въпроси се излъчва в реално време в интернет чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

10. Комисията изготвя доклад от изслушването, който се публикува на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

IV. Подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

1. Комисията по правни въпроси изготвя проект за решение за приемане на процедурни правила за провеждане на избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и го внася за разглеждане и гласуване от Народното събрание, към него се прилага списък на кандидатите, подреден по азбучен ред, според личните имена на кандидатите.

Комисията по правни въпроси предлага изборът на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет да се проведе в пленарна зала на 5 декември 2012 г.

2. Заседанието на Народното събрание за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет се предава пряко в интернет чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 18 октомври 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Приложение № 1 към Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата ..........................................................................., с ЕГН …………………………, л.к. № ………………………………, изд. на ……………………. от МВР ……….........................................………………..

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :

съм съгласен/на да бъда предложен/а за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

                                                                            Декларатор:

Приложение № 2 към Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 18, ал. 1, т. 10 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният/ата ..........................................................................., с ЕГН …………………………, л.к. № ………………………………, изд. на ……………………. от МВР ……………………..........................................…..

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :

не съм дисциплинарно освободен от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет.

                                                                         Декларатор:

9828