Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Процедурни правила за избор на съдии в Конституционния съд на Република България през 2012 г. от квотата на Народното събрание
26/09/2012

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за избор на съдии в Конституционния съд на Република България през 2012 г. от квотата на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема следните Процедурни правила за избор на съдии в Конституционния съд на Република България през 2012 г. от квотата на Народното събрание.

1. Кандидатите се представят поотделно и последователно по азбучен ред съгласно приложен списък според личните имена на кандидатите от вносител на предложението – до 2 минути.

2. Провеждат се общи разисквания на всички кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с възможност за поставяне на въпроси към кандидатите.

3. Кандидатите за съдии в Конституционния съд на Република България имат възможност за изказвания и отговарят на зададени към тях въпроси – до 10 минути.

4. Гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване.

5. Кандидатите за съдии в Конституционния съд на Република България се подлагат на гласуване последователно, подредени по азбучен ред според личните им имена по приложен списък.

6. За избрани се смятат тези двама кандидати, които са получили най-много гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители.

7. В случай че повече от двама кандидати, получили необходимия брой гласове, имат равен резултат измежду кандидатите с най-малък равен брой гласове, се провежда балотаж. За избран, съответно избрани, до запълване на пълния брой на местата от квотата на Народното събрание, се считат тези, които са получили най-много гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители.

8. При необходимост се провежда трето гласуване при същите условия.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 26 септември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9005