Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание през 2012 г.
26/09/2012

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание през 2012 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема следните Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание през 2012 г.:

I. Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за съдии в Конституционния съд на Република България

1. Предложенията за кандидати за съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание се правят от народни представители от 27 септември 2012 г. до 10 октомври 2012 г. чрез Деловодството на Народното събрание до Комисията по правни въпроси, придружени с писмени мотиви. Към предложенията се прилагат следните документи:

 – подробна автобиография, в която се посочва и участието в юридически лица с нестопанска цел и други организации;

 – декларация (по образец), свързана с изискванията за допустимост – по чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституционния съд;

 – ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование;

 – документи, удостоверяващи изискуемия стаж – кадрова справка за кандидата, копие от трудова или осигурителна книжка, справка или служебна бележка от съответната институция и др.

2. Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 147, ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституционния съд.

II. Публично оповестяване на документите

1. Предложенията и документите по т. 1 от раздел „Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за съдии в Конституционния съд на Република България“ се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името, и мотивите на народния представител, издигнал съответната кандидатура.

2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Всички данни в документите на кандидатите за съдии в Конституционния съд на Република България, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се заличават.

3. В 7-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат представя на Комисията по правни въпроси вижданията си по тълкувателната роля и практиката на Конституционния съд, както и по отношение произнасянето по искания за установяване на противоконституционност на законите и други актове и споровете за компетентност на хартиен и електронен носител. Същите се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

4. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации не по-късно от 17 октомври 2012 г. могат да представят на Комисията по пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по правни въпроси, или в електронен вид на e-mail: kpv1@parliament.bg, становища за кандидатите. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

5. Представените становища се публикуват на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни след представянето им. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.

6. В тридневен срок от постъпване на документите Комисията по правни въпроси изпраща за проверка на гражданството списък с кандидатите за съдии в Конституционния съд на Република България в Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституционния съд.

III. Изслушване на предложените кандидати за съдии в Конституционния съд на Република България

1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по правни въпроси на 24 октомври 2012 г.

2. Комисията по правни въпроси изслушва допуснатите кандидати, като поредността се определя по азбучен ред според личните им имена по списък, който се съставя след постъпване на предложенията.

3. Кандидати се представят от вносител на предложението – до 2 минути.

4. Лично представяне на кандидата, с възможност за допълване на данни от професионалната си биография и представяне на вижданията си по тълкувателната роля и практиката на Конституционния съд, както и по отношение произнасянето по искания за установяване на противоконституционност на законите и други актове и споровете за компетентност – до 15 минути.

5. Въпроси от страна на народни представители – до 3 минути.

6. Отговор на кандидата след изчерпване на зададените въпроси – до 10 минути.

7. Народните представители правят преценка по отношение на изискуемите от Конституцията на Република България в чл. 147,  ал. 3 нравствени и професионални качества на всеки кандидат за съдия в Конституционния съд на Република България въз основа на минимални критерии, като:

 – да не се е облагодетелствал в лично качество или негови близки от длъжността, която заема;

 – да не е бил в конфликт на интереси по отношение на действия, които е извършвал;

 – с действията или бездействията си да не е уронвал престижа на съответната професия;

 – да няма неплатени публични задължения;

 – да не е имал дисциплинарни производства, завършили с налагането на дисциплинарни наказания.

8. Заседанието на Комисията по правни въпроси се излъчва в реално време в интернет чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

IV. Подготовка за избор на съдии в Конституционния съд на Република България

1. Комисията по правни въпроси изготвя Проект за решение за приемане на процедурни правила за провеждане на избор на съдии в Конституционния съд на Република България и го внася за разглеждане и гласуване от Народното събрание, към него се прилага списък на кандидатите, подреден по азбучен ред според личните имена на кандидатите.

Комисията по правни въпроси предлага изборът на съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание да се проведе в пленарната зала на 31 октомври 2012 г.

2. Заседанието на Народното събрание за избор на съдии в Конституционния съд на Република България се излъчва пряко чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 26 септември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Приложение към Решението за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание през 2012 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституционния съд

Долуподписаният/ата....................................................

.......................... с ЕГН ........................................................ ,

л.к. № ............................., изд. на .......................................

от МВР .................................................................................  

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

съм български гражданин и нямам друго гражданство.

Декларатор: ...........................

9004