Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
26/09/2012

 


РЕШЕНИЕ

за избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

РЕШИ:

Избира за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание Ясен Тодоров Тодоров.

Решението е прието от 41-oто Народно съб­рание на 26 септември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

8949