Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
31/08/2012

 


РЕШЕНИЕ

за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 91 и § 6, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване

РЕШИ:

1. Отпуска пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Раденко Лазов Митев (следват лични данни), считано от 1 юли 2012 г.

2. По отношение на пенсията по т. 1 да се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване.

3. Изпълнението на решението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 19 септември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8716