Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
05/07/2012

 


РЕШЕНИЕ

за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание(обн., ДВ, бр. 58 от 2009 г.; изм., бр. 60 от 2009 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 98 от 2009 г.; бр. 100 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 33 от 2011 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 39 от 2011 г., Решение № 9 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 80 от 2011 г., и бр. 30 от 2012 г.)

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 се създава т. 18:

„18. Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.“

2. Създава се нова ал. 7:

„(7) Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране се формира на паритетен принцип – по един народен представител от всяка парламентарна група и един независим народен представител. Ръководството на комисията се състои от председател и един заместник-председател. Комисията осъществява наблюдение върху дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.“

3. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

§ 2. В чл. 20, ал. 1 думите „т. 15 и 16“ се заменят с „т. 15, 16 и 18“.

Заключителна разпоредба

§ 3. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 5 септември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8453