Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
21/04/2011

 


РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 58 от 2009 г.; изм., бр. 60 от 2009 г., Решение № 11 на Конституционния съд на Република България от 3.12.2009 г. – бр. 98 от 2009 г.; доп., бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2010 г.)

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

§ 1. В чл. 20, ал. 2 думите „две последователни сесии“ се заменят с „три последователни сесии“.

§ 2. В чл. 65 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 след думата „поправките“ се добавя „по ал. 1“.

2. Създават се ал. 3, 4 и 5:

„(3) Поправки на фактически грешки в обнародваните актове на Народното събрание се извършват само по нареждане на председателя на Народното събрание, с писмено искане до „Държавен вестник“.

(4) Председателят на Народното събрание обявява поправките по ал. 3 пред Народното събрание на първото заседание след установяването им.

(5) Когато поправката по ал. 3 е в обнародван закон, председателят на Народното събрание уведомява и Президента на Република България.“

§ 3. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нова ал. 2 и ал. 3:

„(2) Проектът на доклад за второ гласуване се публикува на интернет страницата на Народното събрание до три дни след изтичане на срока по ал. 1.

(3) По предложенията, внесени от народни представители, председателят на водещата комисия може да изисква становище от Министерския съвет или от съответния ресорен министър.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 4.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 4. Мандатът на заварения председателстващ на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика се довършва по новия ред.

§ 5. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 21 април 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5306