Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение относно извършване на проверка на подписка към предложение за произвеждане на национален референдум
20/10/2010

 


РЕШЕНИЕ

относно извършване на проверка на подписка към предложение за произвеждане на нацио­нален референдум

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 13, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

РЕШИ:

1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) при Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверка на данните от подписката на граждани, подкрепящи предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Против ли сте членството на Турция в Европейския съюз“.

2. Проверката по т. 1 обхваща записите от трите имена, ЕГН и постоянен адрес при наличието на подпис. Ако в хода на проверката се установят 200 000 коректни записа на подписи на граждани с избирателни права, Главна дирекция „ГРАО“ прекратява проверката и уведомява председателя на Народното събрание за резултата.

3. Проверката по т. 1 се извършва по следния ред:

а) главният секретар на Народното събрание предава по опис приетата от Народното събрание подписка с данните на гражданите, подкрепящи предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Против ли сте членството на Турция в Европейския съюз“ на упълномощен за целта служител на Главна дирекция „ГРАО“;

б) след проверка на данните от подписката се съставя протокол в два екземпляра – за Главна дирекция „ГРАО“ и за Народното съб­рание, който съдържа информацията относно данните по чл. 12, ал. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

4. След приключване на проверката председателят на Народното събрание уведомява водещата комисия и другите комисии, на които е разпределено предложението за произвеждане на референдум, за получените резултати, като им изпраща протокола по т. 3.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 20 октомври 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

8481