Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно финансово състояние на общините в област Видин Владислав Горанов, Министър на финансите 20/09/2019 неотговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно зачестили случаи на онкологични заболявания в погранични райони Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 20/09/2019 неотговорено
КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА; Относно възможности за запазване на трудовата ангажираност на лицата в пенсионна възраст Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 20/09/2019 неотговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно структурата и функционирането на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" Емил Караниколов, министър на икономиката 20/09/2019 неотговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно годишни финансови отчети на община Пирдоп Владислав Горанов, Министър на финансите 20/09/2019 неотговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ; Относно годишни финансови отчети на община Долна баня Владислав Горанов, Министър на финансите 20/09/2019 неотговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно ремонт на водопроводна мрежа, гр. Пазарджик, ул. "Стоян Ангелов", между бул. "Ал. Стамболийски" и бул. Г. Бенковски", финансиран от МРРБ Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/09/2019 неотговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно защита на пострадалите от домашно насилие Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 20/09/2019 неотговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно състоянието на моста на р. Марица, гр. Пазарджик, част от републикански път II-37 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/09/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно въведени в експлоатация към 31.07.2017 г. инсталации за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци, изградени по ОПОС 2007-2013 г., в регионалните системи за управление на отпадъците в градовете Бургас, Видин, Перник, Разлог, Луковит, Габрово, Варна (Аксаково), Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Плевен, Добрич (2 бр.), Панагюрище, Хасково, Велико Търново и Стара Загора Нено Димов, Министър на околната среда и водите 20/09/2019 в процес на обработка
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно проект "Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 20/09/2019 в процес на обработка
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно инсталации за "аеробно компостиране" и от "анаеробна инсталация за разделно събирани биоотпадъци" в очертанията на Столична община и рекултивация на старото депо за ТБО край Долни Богров - София Нено Димов, Министър на околната среда и водите 20/09/2019 в процес на обработка
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно искания за повишаване на възнагражденията на медицинските сестри и здравните работници Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 19/09/2019 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно численост на персонала в организационните структури на ДФ "Земеделие" Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 19/09/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно проблеми с трансплантациите и донорството в Република България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 19/09/2019 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно сигнали срещу проекти по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 19/09/2019 неотговорено
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА; Относно промените, свързани с осигуряване на по-добра социална закрила на най-уязвимите групи през отоплителен сезон 2019 - 2020 г Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 19/09/2019 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно одобрение на проекти по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопанските продукти", подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" и подмярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 19/09/2019 неотговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно проблеми с изкупуването на реколтата от грозде през 2019 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 18/09/2019 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно проект "Обход на гр. Габрово", съфинансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. и националния бюджет Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 18/09/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно повишаване на възнагражденията на медицинските специалисти по здравни грижи Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 18/09/2019 неотговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно мерките които Министерство на вътрешните работи предприема за ограничаването на скоростта и предотвратяването на инциденти по Републикански път II-15 при преминаването му през Борован и другите населени места Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 18/09/2019 неотговорено
ЙОРДАН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ; Относно неправомерно регистрирани по настоящ адрес лица в с. Кранево, община Балчик, област Добрич Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 18/09/2019 неотговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно мерките на МРРБ за обезопасяването на Републикански път II-15 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 18/09/2019 неотговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" Емил Караниколов, министър на икономиката 17/09/2019 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно миграционен натиск по българо-турската граница Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 17/09/2019 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно отпускане на средства за строителство на стадион в град Шумен Владислав Горанов, Министър на финансите 17/09/2019 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансиране строителство на стадион в град Шумен Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 17/09/2019 неотговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно реимбурсирането на кислородолечението в домашни условия Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 17/09/2019 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно одобрение на проекти на местните инициативни групи (МИГ) от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 17/09/2019 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно изплащането на обезщетенията на личните стопанства в страната заради африканската чума по свинете Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 17/09/2019 неотговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно ремонтните дейности и ограничаването на движението по автомагистрала "Хемус" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/09/2019 отговорено
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ; Относно рекордния брой извършени аборти у нас Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 13/09/2019 неотговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно годишни финансови отчети на община Криводол Владислав Горанов, Министър на финансите 13/09/2019 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно бъдещи действия по стабилизацията на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Ловеч Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 13/09/2019 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно практиката в държавите от Европейския съюз, ЕИП и Конфедерация Швейцария относно финансиране, администриране и контрол на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията, предназначени за хора с увреждания Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 13/09/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно замърсяването на въздуха със серен диоксид Нено Димов, Министър на околната среда и водите 13/09/2019 неотговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно състояние на Центровете за спешна медицинска помощ на територията на област Перник Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 13/09/2019 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно състояние и ремонт на път I-1 от кв. "Княжово" до пътен възел Даскалово Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/09/2019 неотговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно проверка на дейността на ДМСГД - гр. Видин Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 13/09/2019 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно изплащането на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания от НЗОК, считано от 01.01.2020 г Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/09/2019 отговорено
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА; Относно водоснабдяването на град Хасково Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/09/2019 отговорено
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА; Относно качеството на водата в Симеоновград, област Хасково Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/09/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно състоянието на сградата, избрана за новата педиатрична болница Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/09/2019 отговорено
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно изпълнение на проект "Подобряване на условията за лечение на спешните състояния" Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/09/2019 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно дигитални карти и процедури във връзка с въвеждане на "тол-системата" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/09/2019 отговорено
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ; Относно нови ленти за движение в двете посоки на автомагистрала "Тракия" в отсечката Пловдив-София Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/09/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно трансплантационно лечение на български граждани извън територията на страната Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 11/09/2019 отговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно драстично несъответсвие във финансовите данни за износа на ценни кожи с косъм от регистъра на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД - UNCTAD) и данните, декларирани от производителите на ценни кожи в България, публикувани в Търговския регистър Емил Караниколов, министър на икономиката 11/09/2019 неотговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ; Относно натрупани задължения в системата на сценичните изкуства в периода 01.01.-31.08.2019 г Боил Банов, Министър на културата 11/09/2019 неотговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно обявения търг за нови вагони и мотриси Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 11/09/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно въздействието на опасните количества серен диоксид (SO2) във въздуха върху здравето на българите Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 11/09/2019 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно язовир Лопушница, с. Драгановци, община Габрово Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 11/09/2019 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно съобщение на Министерството на външните работи на Република България Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 10/09/2019 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно българска национална база данни за академични цитирания Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 10/09/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно събираемостта на глоби, наложени на чуждестранни граждани за извършени нарушения на територията на Република България Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 10/09/2019 неотговорено
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно състоянието на ОП "Иновации и конкурентоспособност" Емил Караниколов, министър на икономиката 10/09/2019 неотговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Перник Нено Димов, Министър на околната среда и водите 09/09/2019 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно замърсяване на язовир "Пчелина" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 09/09/2019 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно влагане на нерегламентирани материали при строителството на пътя Бургас - Слънчев бряг Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/09/2019 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно политиката за спиране на обезлюдяването в малките населени места Нено Димов, Министър на околната среда и водите 05/09/2019 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно състояние на язовир "Студена" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/09/2019 отговорено
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ; ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА; СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ; Относно ефективен достъп и предоставяне на консулски услуги на български граждани в чужбина Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 05/09/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно разкриването на лечебно заведение на територията на град Габрово Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/09/2019 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно възможностите за решаване на проблема с недостигащите общопрактикуващи лекари за т. нар. неблагоприятни практики по критериите на Националната здравноосигурителна каса Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/09/2019 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно експлоатация на електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние - тол. Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/09/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно закъсняваща адекватна реакция за регламентация на електрически задвижвани скутери, тротинетки и многобройните техни алтернативи Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 05/09/2019 отговорено
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; Относно финансови корекции на община Асеновград за периода 2011 - 2019 г. Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/09/2019 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно горене на отпадъци в ТЕЦ Русе, замърсяване на въздуха от промишлени замърсители и с фини прахови частици Нено Димов, Министър на околната среда и водите 04/09/2019 отговорено
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; Относно финансови корекции на община Асеновград за периода 2011 - 2019 г. Нено Димов, Министър на околната среда и водите 04/09/2019 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно отпадъците на площадката за съхранение на отпадъци до ТЕЦ "Марица 3" - Димитровград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 04/09/2019 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно финансовото състояние на общините Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево Владислав Горанов, Министър на финансите 04/09/2019 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно Наложени финансови корекции по проекти на ОП "Околна среда 2014-2020 г." на общини от област Габрово Нено Димов, Министър на околната среда и водите 04/09/2019 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно проекти по ОП "Региони в растеж" 2014-2020" на община Габрово и община Севлиево, по които са наложени финансови корекции Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/09/2019 отговорено
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ; Относно внасяне на отпадъци от чужбина, обработката им в България и замърсяването на околната среда у нас Нено Димов, Министър на околната среда и водите 04/09/2019 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно стадион "Българска армия" Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 04/09/2019 отговорено
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА; Относно тъканна банка за съхранение на стволови клетки - "Крио Сейв" Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 04/09/2019 неотговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно състоянието на язовир "Студена" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 04/09/2019 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно финансовото състояние на общините Асеновград, Брегово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение и Хисаря към 30.06.2019 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 28/08/2019 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно пожар при нерегламентирано съхранение на отпадъци в сервитута на АМ "Струма" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 16/08/2019 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно Брутен вътрешен продукт (БВП) и Брутна добавена стойност (БДС) на глава от населението Томислав Дончев, заместник министър-председател 31/07/2019 отговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно постоянни и системни проблеми с водоподаването в община Генерал Тошево, област Добрич Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 31/07/2019 неотговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно подпомагане на розопроизводителите Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 31/07/2019 отговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно извършени престъпления против собствеността по глава 5 на НК, Особена част, на територията на община Балчик Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 31/07/2019 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно финансовото състояние на община Чепеларе Владислав Горанов, Министър на финансите 30/07/2019 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно финансовото състояние на община Девин Владислав Горанов, Министър на финансите 30/07/2019 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно финансовото състояние на община Доспат Владислав Горанов, Министър на финансите 30/07/2019 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно финансовото състояние на община Борино Владислав Горанов, Министър на финансите 30/07/2019 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно финансовото състояние на община Смолян Владислав Горанов, Министър на финансите 30/07/2019 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно финансовото състояние на община Златоград Владислав Горанов, Министър на финансите 30/07/2019 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно финансовото състояние на община Неделино Владислав Горанов, Министър на финансите 30/07/2019 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно финансовото състояние на община Мадан Владислав Горанов, Министър на финансите 30/07/2019 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно финансовото състояние на община Баните Владислав Горанов, Министър на финансите 30/07/2019 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно финансовото състояние на община Рудозем Владислав Горанов, Министър на финансите 30/07/2019 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно български документи за самоличност, организация в МВР за бързо и качествено обслужване Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 29/07/2019 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно нарушения при предоставяне на социални услуги, изразяващи се в събиране на подписи на ползвателите на услугите за партийни цели Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 26/07/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно правосъдието за деца в България, ефективното прилагане на гаранциите, предвидени за децата, пострадали от престъпления Данаил Кирилов, Министър на правосъдието 26/07/2019 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно брутен вътрешен продукт (БВП) и брутна добавена стойност (БДС) на глава от населението Владислав Горанов, Министър на финансите 25/07/2019 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно вида на Националната здравноосигурителна каса и новите финансиращи субекти в националната здравна система - осигурителни фондове или застрахователни дружества в предложения от Вас нов модел на здравеопазването Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 24/07/2019 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно Проект за преносен газопровод Симитли-Разлог-Банско Теменужка Петкова, министър на енергетиката 24/07/2019 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно конкретна дата за изплащане на дължимите суми на правоимащите граждани с дългогодишни жилищно-спестовни влогове Владислав Горанов, Министър на финансите 24/07/2019 отговорено
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ; Относно изградени многофункционални спортни площадки в селата Сини рид, Планиница, Просеник, Трънак и Люляково, община Руен, област Бургас Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 24/07/2019 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно освобождаване на директора на Държавно горско стопанство Габрово, мотиви Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 23/07/2019 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно размера на начисления Данък добавена стойност (ДДС), включен в "Общи приходи" от доставчици на стоки и услуги към лечебни заведения, НЗОК, НОИ, Министерство на здравеопазването и други министерства и ведомства за доставени стоки и услуги, свързани с функция "Здравеопазване" в Република България през 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 23/07/2019 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно изпълнението на оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, финансирани от европейските фондове Томислав Дончев, заместник министър-председател 19/07/2019 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно финансовото състояние на Държавно горско стопанство Габрово и изпълнението на горскостопанските планове Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 19/07/2019 отговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; Относно избор на делегирани за България прокурори в Европейската прокуратура и европейски главен прокурор Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 18/07/2019 в несъответствие с ПОДНС
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно отчуждителни процедури във връзка с изграждането на АМ "Хемус" в участъка "Белокопитово - Буховци" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 18/07/2019 отговорено
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно епизоотичната обстановка в общ. Болярово, обл. Ямбол Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2019 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно нарушения при изпълнението на проект BG16RFOP001-1.014-0002 "Подобряване на образователната инфраструктура в град Шумен" от Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 18/07/2019 отговорено
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно необходимост от сериозни и радикални реформи в структурата и организацията на работата на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/07/2019 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно пропускателната способност на ГКПП "Маказа" при засиления автомобилен трафик и пътникопоток през летните месеци Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 17/07/2019 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно Техническа професионална гимназия "Стамен Панчев" - гр. Ботевград Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 17/07/2019 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно липсата на водоподаване в общ. Годеч, обл. Софийска Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/07/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно прилагане на Директива 2011/62/ЕС от 8 юни 2011 г. за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 16/07/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно прилагане на нерегламентирани условия и изисквания при издаване на български лични документи Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 16/07/2019 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно критерии за откриване на спешни отделения в лечебните заведения за болнична помощ, независимо от вида собственост Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 16/07/2019 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно извършени проверки в Център за спешна медицинска помощ - гр. Русе през 2017 г. до месец март на 2019 г Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 16/07/2019 отговорено
ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ; Относно отделен административен (човешки и финансов) ресурс и постигнати резултати във връзка с провеждането на контролни действия в рамките на т. нар. "мониторинг", осъществявани от контролни органи на Агенция "Митници" в обекти за производство и съхранение на акцизните стоки на лицензирани складодържатели за периода 01.01.2018 г. до 01.07.2019 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 16/07/2019 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно изпълненията на изискванията на Медицински стандарт "Спешна медицина" от Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) - гр. Русе през 2018 г. и до м. март 2019 г. Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 16/07/2019 отговорено
ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ; Относно наличието и функционирането на система за постоянно видео наблюдение на ГКПП на територията на страната, осъществяваща постоянно видео заснемане на превозни средства и лица преминаващи през ГКПП на територията на страната и предаваща данни към Агенция "Митници" Владислав Горанов, Министър на финансите 16/07/2019 отговорено
ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ; Относно отделен административен (човешки) ресурс от страна на Министерството на вътрешните работи във връзка със взаимодействието по провеждането на контролни действия в рамките на т. нар. "мониторинг", осъществяване от контролни органи на Агенция "Митници" в обекти за производство и съхранение на акцизни стоки на лицензирани складодържатели за периода 01.01.2018 г. до 01.07.2019 г. Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 16/07/2019 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно проверка на Центъра за спешна медицинска помощ - Русе и ревизия на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Медика Русе" - гр. Русе Владислав Горанов, Министър на финансите 16/07/2019 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно стартиране на дейността на Съвета за развитие на гражданското общество към Министерски съвет Томислав Дончев, заместник министър-председател 12/07/2019 оттеглен
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно контрола върху изпълнението на проекти по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. Емил Караниколов, министър на икономиката 12/07/2019 отговорено
АНГЕЛ ИЛИЕВ ИСАЕВ; Относно наболели проблеми в рудник "Оброчище", с. Църква, общ. Балчик Теменужка Петкова, министър на енергетиката 12/07/2019 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно политиката за спиране на обезлюдяването в малките населени места Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/07/2019 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно доизграждане на път III-8611 "Белица - Загражден" от км 10+430 до км 18+000 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/07/2019 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно необходимостта от предприемане на спешен и неотложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон - Лъки"/ III-861 (Бачково-Хвойна) - Югово - Лъки - Джурково - местност Здравец - местност - Момина вода - местност Рожен (Чепеларе-Соколовци) в община Лъки, област Пловдив до границата с област Смолян Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/07/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно контрола извършван от управляващия орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност" Емил Караниколов, министър на икономиката 11/07/2019 оттеглен
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА; Относно предприемане на необходимото по възстановяване и съхраняване на Националния студентски дом Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 11/07/2019 отговорено
АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно отделението по кардиология и кардиологична рехабилитация в гр. Банкя, структура в състава на Национална кардиологична болница Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 11/07/2019 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно проблеми с подписване на колективния договор в системата на училището и предучилищното образование в общ. Шумен Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 10/07/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно неудобства, свързани с преминаване и престой на ГКПП "Маказа - Нимфея" между България и Гърция Владислав Горанов, Министър на финансите 10/07/2019 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно Националната програма "Работа на полицията в училищата - Ваканция здравей! Да играем безопасно!" Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 10/07/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно реформата в детското правосъдие Данаил Кирилов, Министър на правосъдието 10/07/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно броя на домовете за лица с умствена изостаналост и психически разстройства Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 10/07/2019 отговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно трудови злополуки, довели до необратими увреждания Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 10/07/2019 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно разпространението на информация за самоличността на детето, "вербувано" от ИДИЛ Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 10/07/2019 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно превенция на разпространението в публичното пространство на реклами на нелицензирани детски градини Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 10/07/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно местата за съхранение на отпадни води и нерегламентирано заустване на отпадни води от свинекомплекс в с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 10/07/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно забавяне в разглеждането на заявление по мерки и подмерки на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 10/07/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно пропуски в контрола, извършван от Държавен фонд "Земеделие" по изпълнението на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 10/07/2019 отговорено
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; Относно готовността на туристическия бранш да отговори на изискванията за защита на личните данни Николина Ангелкова, министър на туризма 10/07/2019 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно обсъждане на възможността за присъединяване на България към Instex Владислав Горанов, Министър на финансите 10/07/2019 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно политика на Министерство на земеделието, храните и горите за отглеждане на ароматни и лечебни растения Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 09/07/2019 отговорено
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно информация за закриване на инфекциозно отделение в Многопрофилна болница за активно лечение "Никола Василев" в гр. Кюстендил Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 09/07/2019 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно нефинансирани проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на предприемачеството" на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. Емил Караниколов, министър на икономиката 09/07/2019 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно търгове с тайно наддаване на "Холдинг Български държавни железници" ЕАД за продажба на тягов подвижен състав (локомотиви и електромотрисни влакове) от серия 43 и 44 Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 09/07/2019 отговорено
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЕРГИЕВ; Относно незакрито общинско депо за неопасни отпадъци в общ. Септември Нено Димов, Министър на околната среда и водите 05/07/2019 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно сградния фонд и терена на "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен" ЕООД - в ликвидация Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/07/2019 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно компенсиране на загубите на фермерите в резултат на констатирани огнища на африканска чума по свинете в селища от община Никопол и други дунавски общини в Плевенска област Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 05/07/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно анализ на законодателството и политиките, свързани с децата в риск Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 05/07/2019 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно структурата и функционирането на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" Емил Караниколов, министър на икономиката 05/07/2019 оттеглен
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно анализ на законодателството и политиките, свързани с приемната грижа Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 05/07/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 05/07/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно Единна информационна система за хората с увреждания Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 05/07/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно броя и подпомагането на децата, настанени за отглеждане при близки и роднини Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 05/07/2019 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ; АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; Относно сигнал след журналистическо разследване за неправомерно финансиране на българско участие във Венецианското биенале, 06 - 09.11.2018 г. и 07 - 10.05.2019 г Боил Банов, Министър на културата 05/07/2019 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно одобрени училища по Национална програма "Роден език и култура зад граница" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 05/07/2019 отговорено
АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ; Относно статистика на убийствата на деца от родители, убийствата между съпрузи и самоубийствата Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 04/07/2019 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно ограничителни знаци за скорост от 90 км/ч между 168-и и 208-и км в двете посоки на АМ "Тракия" Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 04/07/2019 отговорено
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ; Относно обезопасяване на пътя, непосредствено преди Рилски манастир от срутващи се земни маси Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/07/2019 отговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно състоянието на път II-35, в участъка гр. Плевен - с. Брестовец Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/07/2019 оттеглен
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; Относно пребазиране на отделението по хемодиализа на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Ст. Киркович" АД - гр. Стара Загора на територията на големия корпус на болницата Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 04/07/2019 отговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно постоянно и системни проблеми с водоподаването в общ. Добричка Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/07/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; Относно акушеро-гинекологичния комплекс в гр. Стара Загора, неговото пребазиране и нормално функциониране Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 04/07/2019 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно закриване на отделения в Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка" - гр. Видин Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 03/07/2019 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно етап на реализация на "Обходен път на Ямбол - юг" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/07/2019 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно откриване на нов Граничен контролно-пропускателен пункт между България и Северна Македония Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/07/2019 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно проблемите при получаването на инвалидните пенсии през периода на тяхното преизчисляване Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 03/07/2019 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно липсата на шумоизолираща стена и канализация в с. Чурек, общ. Елин Пелин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/07/2019 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно целево разпределяне на бюджетен излишък Владислав Горанов, Министър на финансите 03/07/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно правилата за определяне на индивидуалния размер на месечната финансова подкрепа по чл. 70 от Закона за хората с увреждания, тяхното съответствие с целите и основните принципи на закона и възможни действия за преодоляване на "законово заложена" несправедливост Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 03/07/2019 отговорено
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ; Относно политиката на Министерство на образованието и науката по въпроса за собствеността и ползването на училищните земеделски земи и имоти Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 03/07/2019 отговорено
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ; Относно тежкото състояние и необходимия ремонт на пътя Стражица - Ново Градище Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/07/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно контрол по изпълнението на § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите и § 49 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 03/07/2019 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно рекултивация на депо за неопасни отпадъци в землището на с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч Нено Димов, Министър на околната среда и водите 03/07/2019 отговорено
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ; Относно насърчаване на Черноморския туризъм Николина Ангелкова, министър на туризма 03/07/2019 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно разпределението на бюджета на Селскостопанската академия между институтите за 2019 г Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 03/07/2019 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно помещаване на Дирекция "Бюро по труда" - Шумен Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 03/07/2019 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно структурата, числеността и средната работна заплата в Централното управление на Селскостопанска академия Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 03/07/2019 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно контрола при прилагане на схемите за обвързана подкрепа в сектора "Плодове и зеленчуци" Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 03/07/2019 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно развитието на Индустриална зона Свиленград Емил Караниколов, министър на икономиката 02/07/2019 отговорено
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА; Относно придобиване на българско гражданство Данаил Кирилов, Министър на правосъдието 01/07/2019 оттеглен
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ; АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ; Относно реверсивното движение по път Е-79 в участъка на с. Владая - кв. Княжево Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/06/2019 отговорено
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ; АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ; Относно извършените ремонтни дейности по път Е-79 в участъка на с. Владая - кв. Княжево Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/06/2019 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно свлачището в м. "Пещерата" на път ІІ-53 до с. Бяла, общ. Сливен Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/06/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно мерки за решаване на проблема със задръстванията на ГКПП "Маказа" Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 28/06/2019 отговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; Относно граничния контрол при вноса на плодове и зеленчуци Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 28/06/2019 отговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; Относно контрола на внасяните в България хранителни стоки, плодове и зеленчуци Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 28/06/2019 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно промени в системата на заплащане на военнослужещите и цивилните лица в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 27/06/2019 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски", Долна Митрополия Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 27/06/2019 отговорено
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЕРГИЕВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно информация за споразумение, ощетяващо Министерство на отбраната и в разрез с националния интерес на Република България Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 27/06/2019 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; Относно полицейски участък в с. Розино, общ. Карлово Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 27/06/2019 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно ремонт на танкове Т-72 Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 27/06/2019 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно публикуване на информация за лечебните заведения на интернет страницата на Министерството на здравеопазването Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 27/06/2019 отговорено
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ; Относно Проект "Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос", по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Обект на инвестицията са: "Водоснабдяване на с. Мъглен, с. Карагеоргиево и Външно водоснабдяване на с. Чукарка, общ. Айтос." Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 27/06/2019 отговорено
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ; Относно недопустимото състояние на ГКПП "Малко Търново" Владислав Горанов, Министър на финансите 27/06/2019 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно ремонт на бойни самолети СУ 25 Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 27/06/2019 отговорено