Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно провеждане на конкурс по програма "Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г." Боил Банов, Министър на културата 16/01/2018 в процес на обработка
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно издирвани лица с влязла в сила присъда Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 16/01/2018 в процес на обработка
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно издирвани лица с влязла в сила присъда Цецка Цачева, Министър на правосъдието 16/01/2018 в процес на обработка
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на МБАЛ "Шумен" АД Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 16/01/2018 в процес на обработка
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно разходване на бюджетни средства от Министерство на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 15/01/2018 в процес на обработка
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно финансово състояние и оздравителен план на Ловешката болница Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/01/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно изплащането на надлимитните средства на лечебните заведения в Република България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/01/2018 неотговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно защитата на населението от бедствия Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 12/01/2018 неотговорено
КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ; Относно спешната нужда от разширяване на сградния фонд на НУ "Инж. Г.И. Вълков", гр. Луковит Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 12/01/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно концентрациите на изпусканите във въздуха: серни оксиди, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк, въглероден оксид, полициклични ароматни въглеводороди, полихлорирани бифенили, диоксини и фурани, фини прахови частици и някои др. специфични замърсители от инсталация с капацитет за обезвреждане чрез изгаряне на утайки от филтрувани и отработени абсорбенти, други утайки, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества, утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества генерирани от основната дейност на "БИОВЕТ"-АД клон Разград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 12/01/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно торови маси генерирани от "СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК" АД, с. Брестак, община Вълчи Дол, област Варна, зауствани в течащи повърхностни води, язовири или предоставени за оползотворяване в земеделието, съгласно сключени договори със земеделски стопани Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 12/01/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно незаконна експлоатация на кариера в кв. Банево, гр. Бургас Теменужка Петкова, министър на енергетиката 11/01/2018 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно становище на Министъра на здравеопазването във връзка с имот, собственост на УМБАЛ "КАНЕВ" АД Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 11/01/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно държавни обекти със спортно предназначение на територията на община Пловдив Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 11/01/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно незаконна сеч в защитената местност "Турловска кория", с. Тулово, област Стара Загора Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 11/01/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно прилагането на регламента "Омнибус" в страните членки на ЕС от 01.01.2018 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 09/01/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно критерии за определяне на понятието "иновации в земеделието" в Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020) Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 09/01/2018 неотговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно подписване на споразумение за Постоянно структурно сътрудничество в отбраната -ПЕСКО(PESCO) Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 05/01/2018 неотговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно погасени по давност задължения на фирма "БАТ секюрити" ЕООД Владислав Горанов, Министър на финансите 05/01/2018 неотговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно статутът на Складови Магазини № 5 и № 6 при Пристанищен терминал Варна Запад при Пристанище Варна ЕАД Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 21/12/2017 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно животновъден обект в регулация на село Церовец, Община Иваново, Област Русе Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 21/12/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно държавни обекти с културно предназначение на територията на община Пловдив Боил Банов, Министър на културата 21/12/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно меласова шлемпа от спиртното производство на "Захарни заводи" АД гр. Горна Оряховица Нено Димов, Министър на околната среда и водите 21/12/2017 отговорено
ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ; Относно изпълнение на влезли в сила заповеди на РДНСК Ю.централен район и зам.-кмета по "Устройство на територията и строителството" Община Бургас Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/12/2017 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно културната програма на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз Боил Банов, Министър на културата 21/12/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно договор № BG05M9OP001-2.004-0050-С01 за проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на община Бъла, област Русе Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 21/12/2017 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно провалена кандидатура на София за седалище на Европейската агенция по лекарствата Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 20/12/2017 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно липса на планирани разходи за доизграждане на новата болница Ямбол Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 20/12/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ; Относно осигуряване на оториноларингологична помощ на пациентите от област Велико Търново Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 20/12/2017 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; Относно реконструкция на административната сграда на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 15/12/2017 неотговорено
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; ДЕНЧО СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно републикански път III-4072, участък Стражица-Николаево-Попово Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 15/12/2017 неотговорено
ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно противодействието на телефонните измами след създаване на самостоятелен сектор "Измами" към отдел "Криминална полиция" Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 15/12/2017 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно почистване коритото на р.Шипа в участъка й, преминаващ през с. Дряновец, община Бяла, област Русе Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 15/12/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно ехинококозата в България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 15/12/2017 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно реконструкция на сградата на Областна дирекция "Земеделие" в гр. Стара Загора в нарушение на Закона за културното наследство Боил Банов, Министър на културата 15/12/2017 неотговорено
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА; Относно правата на българските мюсюлмани в Западна Тракия Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 14/12/2017 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно строежът на "Арена Бургас" Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 14/12/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно осигуряване на лечение със съвременни медикаменти Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 14/12/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно договор № 18/121/0683/28.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/12/2017 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно упражняване на физическа сила при задържане на гражданка от гр. Тетевен Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 13/12/2017 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно предприети мерки при констатиран случай на опит за бракониерство на риба Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/12/2017 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно изпълнение на законови задължения за издаване на наредба по чл.24в от Закона за автомобилните превози Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 13/12/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно републикански път III-862, участък с.Бойково-с.Ситово - с.Лилково, област Пловдив Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/12/2017 неотговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно окончателна забрана за провеждане на неонацистка изява наречена Луковмарш Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 13/12/2017 в несъответствие с ПОДНС
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно номиниране на кандидати за длъжността "Началник на Военномедицинска академия и главен лекар на въоръжените сили" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 12/12/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно деинституционализация и предлагане на алтернативни социални услуги Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 12/12/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно регионални особености и информация за заболяванията по области и общини Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/12/2017 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно основни слабости в дейността на ръководената от Вас ИА "Автомобилна администрация" по прилагане на Закона за автомобилните превози Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 11/12/2017 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно реконструкция на външен водопровод за водоснабдяване на гр. Копривщица от водохващане "Въртопа" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/12/2017 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно мерките за отстраняване на проблемите в системата за контрол на търговията с горива Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 11/12/2017 в несъответствие с ПОДНС
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно неправомерно практикуване на лични лекари в район Нови Искър - Столична община Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 08/12/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно включването на кучетата асистенти в системата на държавната социална помощ Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 08/12/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно въвеждането на максимален размер на обещетенията за безработица Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 08/12/2017 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно допълнителна информация за лицата, наети от Министерството на образованието и науката по граждански договори за 2017 г Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 08/12/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние на община Казанлък Владислав Горанов, Министър на финансите 07/12/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние на община Мъглиж Владислав Горанов, Министър на финансите 07/12/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние на община Николаево Владислав Горанов, Министър на финансите 07/12/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние на община Опан Владислав Горанов, Министър на финансите 07/12/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние на община Павел баня Владислав Горанов, Министър на финансите 07/12/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние на община Раднево Владислав Горанов, Министър на финансите 07/12/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние на община Чирпан Владислав Горанов, Министър на финансите 07/12/2017 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно утвърдени приоритети за финансиране от ПУДООС в сектор "Управление на водите" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 07/12/2017 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно преките чужди инвестиции в България Емил Караниколов, министър на икономиката 07/12/2017 неотговорено
ХАМИД БАРИ ХАМИД; Относно акредитация на туристическа фирма "Кошукавак" Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 07/12/2017 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно инвестиционни проекти на Черноморската банка за търговия и развитие в България Владислав Горанов, Министър на финансите 07/12/2017 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно състояние на плавателния път по река Дунав и корабоплаването в българския участък Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 07/12/2017 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно събрани такси за изземване на наносни отложения от река Дунав Нено Димов, Министър на околната среда и водите 07/12/2017 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно състоянието на спортните бази в държавните училища Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 06/12/2017 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно Стопанисването на дивечовъден участък "Сливка" в териториалния обхват на дейност на Държавното горско стопанство "Славейно", Смолянска област Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 06/12/2017 отговорено
НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА; КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно мерки, свързани с решаване на въпроса за повече българска музика в радиоефира Боил Банов, Министър на културата 06/12/2017 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и готовността на Агенцията по вписванията за поддържането му Цецка Цачева, Министър на правосъдието 06/12/2017 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно какви са конкретните мерки за борба с битовата престъпност, които са реализирани към настоящия момент Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 06/12/2017 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно водачи на МПС с повече от три невлезли в сила наказателни постановления за нарушения по Закона за движение по пътищата и какъв e процентът на наложени административни мерки от органите на КАТ, с оглед на т.нар. висящи производства Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 06/12/2017 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно методика за определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 06/12/2017 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно изплащане на субсидиите на земеделските стопани Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 06/12/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние на община Стара Загора Владислав Горанов, Министър на финансите 06/12/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние на община Гълъбово Владислав Горанов, Министър на финансите 06/12/2017 отговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно драстично увеличаване на цената на водата в населени места от община Мездра Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/12/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние на община Гурково Владислав Горанов, Министър на финансите 06/12/2017 отговорено
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА; Относно проблеми, които стоят пред "местни лица", изпълняващи задълженията си по трудово правоотношение Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 06/12/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние на община Братя Даскалови Владислав Горанов, Министър на финансите 06/12/2017 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно структурата и размера на задълженията на Община Трявна Владислав Горанов, Министър на финансите 06/12/2017 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно структурата и размера на задълженията на община Дряново Владислав Горанов, Министър на финансите 06/12/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ; Относно прием на проекти по мярка 6.1 от "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 06/12/2017 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно печелене на обществени поръчки от фирма "Бат Секюрити" ЕООД при наличие на данъчни задължения Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 05/12/2017 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно печелене на обществени поръчки от фирма "Бат Секюрити" ЕООД при наличие на данъчни задължения Владислав Горанов, Министър на финансите 05/12/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно замърсяване на въздуха в райони на Столична община Нено Димов, Министър на околната среда и водите 05/12/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно структурата и размера за задълженията на община Пловдив Владислав Горанов, Министър на финансите 01/12/2017 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно необходимост от промяна на статута на поземлен имот, в който се намира археологически обект с национално значение Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 01/12/2017 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно неизяснен статут на археологически обекти с национално значение в община Малко Търново Боил Банов, Министър на културата 01/12/2017 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция) Цецка Цачева, Министър на правосъдието 30/11/2017 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно провеждане на съдебна реформа според приетата Стратегия Цецка Цачева, Министър на правосъдието 30/11/2017 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно какъв е броят на българите, които получават минимална работна заплата като трудово възнаграждение Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 30/11/2017 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно замърсеността с фини прахови частици в Област Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 30/11/2017 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно последващ контрол по изпълнението на Договор с № 14/321/01326, между Държавен фонд "Земеделие" и община Земен Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 30/11/2017 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно окончателна забрана за провеждане на неонацистка изява наречена Луковмарш Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 30/11/2017 в несъответствие с ПОДНС
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно торови маси генерирани от "Тетрахиб" АД, с. Никола Козарево, област Шумен, зауствани в течащи повърхностни води, язовири или предоставени за оползотворяване в земеделието, съгласно сключени договори със земеделски стопани Нено Димов, Министър на околната среда и водите 30/11/2017 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно торови маси от "Свинекомплекс Брестак" АД, с. Брестак, община Вълчи Дол, област Варна, зауствани в течащи повърхностни води, язовири или предоставени за оползотворяване в земеделието, съгласно сключени договори със земеделски стопани Нено Димов, Министър на околната среда и водите 30/11/2017 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно проблеми с международния път Златоград - Термес от гръцка страна Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 29/11/2017 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно замърсяване на водата за пиене в община Златоград и замърсената река Върбица Нено Димов, Министър на околната среда и водите 29/11/2017 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно мерките, предприети от Министерство на регионалното развитие и благоустройство за осигуряване на водоснабдяване, на селищните образования "Панорама I" и "Панорама II", разположени по протежението на международен път "I-9-Е87", в участъка между курортен комплекс "Златни пясъци" и село "Кранево", област Варна. Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/11/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно критерии и условия за освобождаване на директори Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 29/11/2017 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно функциите и структурата на регионалните управления на образованието на Министерство на образованието и науката Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 29/11/2017 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно информация за работата на МОН по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 29/11/2017 отговорено
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА; Относно изработването и одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на Студентски град и дейността на Междуведомствена работна група за извършване на цялостен анализ на правния и градоустройствения статут на имотите в местност "Студентски град" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/11/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно проекти по ПРСР 2007 - 2013 г. за изграждане на фотоволтаични централи по мерки 311 и 312 Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 29/11/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно удължаване на срока за използване на глифозата в земеделието Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 28/11/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно проекти по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. за изграждане на фотоволтаични централи по мерки 311 и 312 Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 28/11/2017 оттеглен
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно структурата и размера на задълженията на община Варна Владислав Горанов, Министър на финансите 28/11/2017 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно постигнатите резултати на мобилните екипи за привличане на отпадналите от училище деца Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 28/11/2017 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно доклад от директорa на дирекция "Контрол" при Териториална дирекция на НАП Бургас и извършени въз основа на доклада ревизии на съдии, разглеждали дела по жалби срещу принудителни административни мерки и техните семейства и адвокати, участвали в производствата Владислав Горанов, Министър на финансите 28/11/2017 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно структура и размера на задълженията на Община Варна Владислав Горанов, Министър на финансите 24/11/2017 оттеглен
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно път ІІІ-306 Луковит - Червен Бряг - Чомаковци - Кнежа, участък Червен бряг - Чомаковци Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 24/11/2017 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно подготвеност на органите на Министерството на вътрешните работи за окозване на първа долекарска помощ на пострадали при инциденти Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 24/11/2017 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно структура и размера на задълженията на община Русе от 2012 г. до сега Владислав Горанов, Министър на финансите 24/11/2017 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно отпадъците депонирани в района между Института по Хидродинамика и летище "Чайка" във Варна Нено Димов, Министър на околната среда и водите 24/11/2017 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно задържан в Куба български гражданин Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 23/11/2017 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно мярка 11 към ДФ "Земеделие" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 23/11/2017 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно лица, наети от Министерството на образованието и науката по граждански договори за 2017 г Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/11/2017 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно получаване и разходване на дарения на Националния исторически музей, за периода 2012 - 2016 г Боил Банов, Министър на културата 23/11/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно недостига на квалифицирана работна ръка, което ще е един от основните проблеми за българския пазар на труда още през 2018 г Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 23/11/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно облекчаване на условията за получаване на добавката от Учителския пенсионен фонд Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 23/11/2017 отговорено
МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ; Относно нуждата от рехабилитация и реконструкция на път II-37 Джурово-Етрополе-Златица-Пирдоп-II етап Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 23/11/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно добавката от пенсия на починал съпруг/съпруга към пенсиите, отпуснати по дял І от Кодекса за социално осигуряване Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 23/11/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно дейност на Природен парк "Шуменско плато" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 23/11/2017 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно ловностопански райони на ловни дружини на територията на област Шумен Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 23/11/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно раздаване на учебни помагала на турски език в училищата в област Шумен Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 22/11/2017 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно реформа в системата на местата за лишаване от свобода Цецка Цачева, Министър на правосъдието 22/11/2017 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно актуализиране на избирателните списъци в системата на ГРАО Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 22/11/2017 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно финансовото състояние на община Карнобат Владислав Горанов, Министър на финансите 22/11/2017 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно статута на военните имоти на територията на област Благоевград Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 22/11/2017 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно мост над река Ябланица (42+600 км), част от Републикански път II-63 от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на Област Перник Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 22/11/2017 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно процедура за условията и реда за оценяване и одобряване на познавателните книжки, учебници и учебни комплекти Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 22/11/2017 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно злоупотреба със служебно положение в Многопрофилна болница за активно лечение АД - Пазарджик, при работата на І и ІІ състав на ТЕЛК - Пазарджик Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 22/11/2017 отговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно нередовно изплащане на пенсиите на българиработили и получили право на пенсия в Република Гърция Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 21/11/2017 оттеглен
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно нередовно изплащане на пенсиите на българи работили и получили право на пенсия в Република Гърция Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 21/11/2017 оттеглен
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ; Относно решаването на проблема с безопасността при пресичане на преминаващия през с. Шереметя, община Велико Търново участък от републикански път I-4 (част Севлиево-Велико Търново-Омуртаг) Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/11/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно коледни добавки към пенсиите Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 21/11/2017 отговорено
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; ДЕНЧО СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ; КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно възстановяване движението на отменения бърз влак по линията Русе-Разград-Каспичан-Шумен-Карнобат-Айтос-Бургас Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 21/11/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно определяне на спортни бази за провеждане на световното първенство по волейбол за мъже през 2018 г Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 17/11/2017 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно доклад относно възможността за реализация на активите на АЕЦ "Белене", изготвен от Българската академия на науките Теменужка Петкова, министър на енергетиката 17/11/2017 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно процедурата за придобиване на два многофункционални модулни патрулни кораби за Военноморските сили Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 17/11/2017 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ; Относно неизплатени по договор средства от ГУСВ-ЕАД на подизпълнители Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/11/2017 отговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно изпълнение на проект по Програма "Еразъм +" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 16/11/2017 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно действията на Министерството на регионалното развитие и благоустройство по спиране на делата за т.нар. "царски имоти" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 15/11/2017 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно възпрепятстване на дейността на "БДЖ - Кончар" АД Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 15/11/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно мерките, предприети от Министерството на отбраната за опазването и защитата на имотите - частна държавна собственост, които се владеят без правно основание от трети лица Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 15/11/2017 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно обири и вандалщина в местност "Одяланика" (Капаклийка), с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 15/11/2017 отговорено
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА; Относно законодателни промени в сферата на професионалното образование и обучение Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 15/11/2017 отговорено
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА; Относно система за кариерно ориентиране Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 15/11/2017 отговорено
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ; Относно различни тълкования и практики по приложение на Закона за социално подпомагане, Глава четвърта, Социални услуги - чл. 16а, ал. 3 и чл. 16б, ал. 2 Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 15/11/2017 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно допълнително споразумение към концесионен договор на Пристанище Леспорт АД Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 14/11/2017 оттеглен
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно препоръки и констатации в Доклада за напредъка по облекчаването на административната тежест за бизнеса и гражданите Томислав Дончев, заместник министър-председател 14/11/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно проверка на ВА "Г.С. Раковски" от Инспектората към Министерството на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/11/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно изпълнение на програмата на правителството за периода 2017 - 2021 година Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/11/2017 отговорено
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; Относно събиране на такса шум от летищата за обществено ползване Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 10/11/2017 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно спазване на изискванията за опериране с остатъчни органични химични вещества и съхранение и реализиране на генерирана утайка от Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр. Ямбол Нено Димов, Министър на околната среда и водите 10/11/2017 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно необходимост от реализиране на икономии на лекарствени продукти чрез въвеждане в болниците на автоматизирани и полуавтоматизирани системи за приготвяне на лекарствени продукти за пациенти с онкологични заболявания Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 10/11/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно броя на университетските болници в страната Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 10/11/2017 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно финансови средства за рехабилитация на пътищата в Област Благоевград Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/11/2017 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно предоставяне на концесии за добив на подземни богатства в област Перник Теменужка Петкова, министър на енергетиката 08/11/2017 отговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно стратегия и действия, извършени от Министерството на транспорта относно изграждането на мост над р. Дунав при Силистра-Кълъраш Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 08/11/2017 отговорено
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА; Относно управление и стопанисване на Държавен културен институт - Културен център "Двореца", гр. Балчик Боил Банов, Министър на културата 08/11/2017 отговорено
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно пътната маркировка и пътните знаци на територията на област Пловдив и страната Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 08/11/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно реконструкция на административната сграда на Областна дирекция "Земеделие" - град Стара Загора Боил Банов, Министър на културата 08/11/2017 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно наличие на националсоциалистически организации в България Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 08/11/2017 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно предприети действия и наложени административнонаказателни мерки във връзка с установени завишени стойности на нитрати и манган в питейната вода в населени места от област Плевен Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 08/11/2017 отговорено
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА; Относно забраната от страна на Китай за внос на продукти, съдържащи българска маслодайна роза Емил Караниколов, министър на икономиката 08/11/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ; Относно политиката на Министерство на земеделието, храните и горите в сектор "Пчеларство" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 08/11/2017 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно събираемостта на таксите, дължими от ВиК операторите по Закона за водите Нено Димов, Министър на околната среда и водите 08/11/2017 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно предприети мерки от НАП за извършване на проверки и установяване на нарушения по чл.38 от Закона за счетоводството на сдружение "Плиска" Владислав Горанов, Министър на финансите 07/11/2017 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно преминалите моторни превозни средства през всички ГКПП на територията на област Видин за 2016 г и 2017 г Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 07/11/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно политиката по отношение здравеопазването и хуманното отношение към животните, осъществявана от Българската агенция по безопасност на храните Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 07/11/2017 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно възстановяване на работата на Регионалното депо за отпадъци край с. Братово, общ. Бургас Нено Димов, Министър на околната среда и водите 07/11/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно проверка на дейността на читалище "Просвета - 1911" - гр. Плиска Боил Банов, Министър на културата 03/11/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно увеличени пенсии от 01.07.2017 г Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 03/11/2017 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно обслужването на населението в общините Разлог, Белица, Якоруда от служба "Български документи за самоличност", към Областна дирекция на МВР - Благоевград, офис РПУ Разлог Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 03/11/2017 отговорено
БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ; НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ; Относно предоставяне на ливади и пасища от националните природни паркове на собственици на животновъдни обекти Нено Димов, Министър на околната среда и водите 03/11/2017 отговорено
БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ; НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ; Относно контрола по прилагане на чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 03/11/2017 отговорено
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ; Относно републикански път III - 6002 Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/11/2017 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно разпределението и отчитането на субсидиите и други текущи трансфери и на капиталовия трансфер от централния бюджет за периода 2014 - първо шестмесечие на 2017 г. на Съюза на народните читалища Владислав Горанов, Министър на финансите 03/11/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно български гражданин, пребит от турски граничари на българска територия Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 03/11/2017 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно предвидени средства през 2018 г. за пътната мрежа в област Видин Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 02/11/2017 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно неотложен ремонт на международен път II-14 Видин-Кула-Връшка чука, участък Бяла Рада -Войница Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 02/11/2017 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно разходване на допълнителни финансови средства,отпуснати с ПМС № 104 от 31 май 2017 г. по бюджета на Министерството на културата Боил Банов, Министър на културата 02/11/2017 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно заустване на течна торова маса в Белославското езеро Нено Димов, Министър на околната среда и водите 02/11/2017 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно прием на проекти по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални актове" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 02/11/2017 отговорено
БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ; НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ; Относно кадрова осигуреност на директори на училища в област Благоевград Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 01/11/2017 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно мерки на държавата за закрила на децата на българските емигранти Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 01/11/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно финансово-икономически показатели на "Югоизточно държавно предприятие" ДП - гр. Сливен Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 01/11/2017 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно дейността на Националния съвет по читалищно дело като експертно-консултативен орган към министъра на културата Боил Банов, Министър на културата 01/11/2017 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно отчет за изпълнението на Национална програма "Мелпомена" за 2016 и 2017 г Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 01/11/2017 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно техническото състояние на съоръженията и гарантиране на безопасната експлоатация на язовирите в област Перник, с цел недопускане на риск за живота и здравето на хората и стопанските субекти Емил Караниколов, министър на икономиката 01/11/2017 отговорено
ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ; КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ; ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ; Относно предприетите мерки от страна на Министерството на отбраната за изпълнение на препоръките в Доклад на Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет за фактите и обстоятелствата относно проведената процедура и направените изводи Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 01/11/2017 отговорено
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; Относно държавите, подписали Техническото споразумение с Върховното споразумение с Върховното главно командване на обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин на дейности на съюзнически сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF) Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 01/11/2017 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно публикуване на годишни доклади за дейността и годишни финансови отчети за периода 2013-2016 г. в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност на Съюза на народните читалища Цецка Цачева, Министър на правосъдието 01/11/2017 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно изпълнението на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 31/10/2017 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно изпълнението на Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 31/10/2017 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно извършения ремонт за двигатели на самолети МиГ-29 в Полша Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 31/10/2017 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; Относно резултати на МРРБ "за постигане на цялостно и трайно възстановяване" на пътния участък на територията на община Лъки Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/10/2017 отговорено