Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
вторник, 24/10/2017


Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
24/10/2017, 11:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта

ПРОЕКТ!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе кръгла маса-дискусия на 24 октомври 2017 г. (вторник) от 11.00 ч., зала „Изток“ пл.“Народно събрание” № 2, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1.Обсъждане на тема „„РОДИТЕЛИТЕ – КОНФЛИКТИТЕ- АГРЕСИЯТА И ЗАКРИЛАТА НА ДЕЦАТА“ /продължение/“
(Съвместно организирана с Държавна агенция за закрила на детето и с участието на Националния съвет за закрила на детето и неправителствените организации.).

2. Разни.

От Ръководството
сряда, 25/10/2017


Комисия по труда, социалната и демографската политика
25/10/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 702-01-19, внесен от Министерски съвет на 28.09.2017 г. – обсъждане за второ гласуване.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 702-01-30, внесен от Министерски съвет на 16.10.2017 г. – обсъждане за първо гласуване.

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 702-01-31, внесен от Министерски съвет на 19.10.2017 г. – обсъждане за първо гласуване.
Комисия по външна политика
25/10/2017, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала ИЗТОК
1.Дискусия на тема „Европейска интеграция, регионално сътрудничество и свързаност на Западните Балкани – приносът на Българското председателство“.
(Съвместно с КЕВКЕФ)

2.Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната – домакин на дейности на съюзнически сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF), № 702-02-10, внесен от Министерски съвет на 16.10.2017 г.
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
25/10/2017, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
ДНЕВЕН РЕД:

1. Дискусия на тема: „Европейска интеграция, регионално сътрудничество и свързаност на Западните Балкани – приносът на Българското председателство“:
- „Бъдещето на Западните Балкани в ЕС - приоритет в дневния ред на Българското председателство“, с участието на Екатерина Захариева - заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи;
- „Проекти и инициативи за задълбочаване на регионалното сътрудничество и подобряване на свързаността (транспортна, комуникационна, инфраструктурна и енергийна) в Югоизточна Европа – роля и участие на България“, с участие на представители на: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на енергетиката.
(Съвместно с Комисията по външна политика)

2. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 04.10.2017 г.

3. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754-01-72, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 13.10.2017 г.

4. Разни.
Комисия по правни въпроси
25/10/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30.05.2017 г.
Комисия по образованието и науката
25/10/2017, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Изслушване на Министерство на образованието и науката на тема:„ Партньорство училище – родители. Добри практики и решения.“
2. Представяне на приоритетите в работата на Министерство на образованието и науката по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
3. Разни.
четвъртък, 26/10/2017


Комисия по енергетика
26/10/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Изслушване на министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова във връзка със съхранението на оборудването на АЕЦ „Белене“
Комисия по отбрана
26/10/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между правителството на Република Българя и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин на дейности на съюзнически сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF), № 702-02-10, внесен от Министерски съвет на 16.10.2017 г.

2.Разни.

Забележка: Предвижда се заседанието да бъде закрито
Комисия по здравеопазването
26/10/2017, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 26.10.2017 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на управителя на Национална здравноосигурителна каса относно инициирането на промени в Националния рамков договор, на основание чл. 28, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Дискусия на тема „Ревматологията в България: минало, настояще и бъдеще“, с участието на председателя на Българското дружество по ревматология и националния консултант по ревматология.
1. Изслушване на министъра на земеделието, храните и горите, изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното и изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата по следните теми:
•Постигнати резултати, включително и при взаимодействие с други институции по отношение на противодействие и превенция в борбата с контрабандата и престъпления, свързани със сивата икономика.
•Законодателни предложения и промени от страна на Министерство на земеделието, храните и горите, свързани с дейностите в обхвата на Комисията.
•Въпроси на народни представители.