Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 21/02/2018


Комисия по икономическа политика и туризъм
21/02/2018, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
Комисията по икономическа политика и туризъм ще проведе съвместно заседание с Постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите при следния дневен ред:

1. Обсъждане с представителите на Комисията за енергийно и водно регулиране на проблемите по присъединяването към преносната и към разпределителните мрежи.
2. Разни.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
21/02/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 2.01.2018 г. – обсъждане за второ гласуване.

2. Разни.
Комисия по външна политика
21/02/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1.Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, № 802-02-4, внесен от Министерски съвет на 02.02.2018 г.
2.Законопроект за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, № 802-02-5, внесен от Министерски съвет на 09.02.2018 г.
3.Разни
Комисия по правни въпроси
21/02/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-8, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Христиан Радев Митев на 19.02.2018 г.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-9, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Христиан Радев Митев на 19.02.2018 г.

3. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 854-01-6, внесен от Йордан Апостолов Апостолов и група народни представители на 09.02.2018 г.
Комисия по земеделието и храните
21/02/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. БЛИЦ - контрол;
2. Разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия № 802-01-6, внесен от Министерския съвет на 23 януари 2018 г. – за второ гласуване;
3. Разглеждане на становище по получените от Конституционния съд на 24 януари 2018 г. преписи от Искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на параграф 15 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на чл. 37и, с изключение на алинея първа, последно изречение, на ал.2, на ал. 3, на ал. 4, последно изречение, на ал. 5 и на ал. 15, на чл. 37м и на чл. 42 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /обн. ДВ бр. 17 от 1991 г., посл. изм. и доп. бр. 58 от 2017 г./ и на Определение на Конституционния съд от 23 януари 2018 г., с което Народното събрание е конституирано като страна по к.д. № 11/2017 г.
Комисия по здравеопазването
21/02/2018, 16:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе извънредно заседание на 21.02.2018 г., /сряда/ от 16:00 часа в сградата на пл. „Народно събрание” № 2, зала Изток, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Изслушване на управителя на Националната здравноосигурителна каса относно прогресиращата тенденция за нарастване на задълженията към здравни институции на държави-членки на Европейския съюз за предоставени на български осигурени лица здравни услуги, във връзка с постъпило искане от група народни представители на основание чл. 30, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Вх. № 854-00-16/15.02.2018 г.
четвъртък, 22/02/2018


Комисия по околната среда и водите
22/02/2018, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, № 802-02-5, внесен от Министерски съвет на 09.02.2018 г.
Комисия по енергетика
22/02/2018, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
1. Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по енергетика към министъра на енергетиката, по чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Разни
Комисия по здравеопазването
22/02/2018, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе съвместно заседание с Комисията по труда, социалната и демографската политика на 22.02.2018 г., /четвъртък/ от 14:30 часа в сградата на пл. „Народно събрание” № 2, зала Изток, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Представяне и обсъждане на Концепция за реформиране на системата за експертизата на работоспособността, внесена в Народното събрание на 31 октомври 2017 г., в изпълнение на т. 3 от Решение на Народното събрание от 30 юни 2017 г. (Обн., ДВ. Бр. 55 от 2017 г.), с участието на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
22/02/2018, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала
Съвместно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по здравеопазването.

Точка единствена: Представяне и обсъждане на Концепция за реформиране на системата за експертиза на работоспособността, внесена в Народното събрание на 31.10.2017 г. в изпълнение на т. 3 от Решение на Народното събрание от 30.06.2017 г. (Обн., ДВ. бр. 55 от 2017 г.), с участието на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.
1. Разглеждане предложение за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Против ли сте Народното събрание на Република България да ратифицира така наречената Истанбулска конвенция от 11.05.2011 г.?“, № 854-02-9, внесено от КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА и група народни представители на 31.01.2018 г.

2. Разглеждане на Национална гражданска инициатива за преразпределение на данъчната тежест и справедливи данъци чрез въвеждане на намалена ставка на ДДС от 9% за вода, основни и детски храни, базови медикаменти, учебници и книги и за въвеждане на необлагаем минимум на доходите на физическите лица поне до текущия размер на минималната работна заплата, № ПГ-739-01-18, внесена на 10.11.2017 г от председателя на Инициативния комитет на Националната гражданска инициатива.