Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
вторник, 12/12/2017


ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за доброволчеството- предстоящо внасяне в Народното събрание.

2. Решение на Комисията по Национална гражданска инициатива за качествено образование - докладва Галя Маринова

3.Сформиране на работна група за изготвяне на Закон за жестомимичен език - докладва Ашод Дерандонян.

4. Разни.
Комисия по бюджет и финанси
12/12/2017, 13:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
Указ № 250 от 08 декември 2017 г.на Президента на Република България за връщане за ново обсъждане на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
сряда, 13/12/2017


1. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, № 754-01-67, внесен от Александър Ненков и група народни представители.

2. Представяне на Стратегия за финансиране на „В и К“ сектора и напредъка на „В и К“ проектите по Оперативна програма „Околна среда“ и Оперативна програма „Развитие на селските райони“.
Комисия по икономическа политика и туризъм
13/12/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен, № 754-01-29, внесен от Кристиан Вигенин и група народни представители на 22 юни 2017 г. -- за второ гласуване.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за пазарите на финансови инструменти, № 702-01-35, внесен от Министерски съвет на 24 октомври 2017 г. -- за първо гласуване.

3. Разни.
Комисия по околната среда и водите
13/12/2017, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
Комисията по околната среда и водите и Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление ще проведат съвместно заседание със следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Представяне на Стратегия за финансиране на ВиК сектора и напредъка на ВиК проектите по Оперативна програма „Околна Среда“ и Оперативна програма „Развитие на селските райони“.
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
13/12/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Изслушване на г-н Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 754 – 01 – 50, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28 юли 2017 г. – второ гласуване.
3. Разни.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
13/12/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгл. чл. 29, ал. 1 от ПОДНС;

2. Законопроект за частната охранителна дейност, 702-01-11 от 02/08/2017 г. – второ гласуване;

3. Разни.
Комисия по правни въпроси
13/12/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 702-01-36, внесен от Министерски съвет на 25.10.2017 г.

2. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 702-01-28, внесен от Министерски съвет на 10.10.2017 г.

3. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 01.06.2017 г.
Комисия по земеделието и храните
13/12/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 702-01-22, внесен от Министерски съвет на 29.09.2017 г. за второ гласуване;
2. Разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 754-01-79, внесен от н.п. Станислава Стоянова и гр.н.п. на 15.11.2017 г. за второ гласуване;
3. Блиц-контрол.
Комисия по външна политика
13/12/2017, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1.Изслушване на Заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева, в съответствие с чл.29 от ПОДНС.
2.Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева ще представи актуална информация за развитието на общоевропейския дебат относно Бялата книга за бъдещето на Европа. (Решение, прието от Народното събрание на 14 юли 2017 г.).
3.Разни.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение на Търговския закон, № 702-01-48, внесен от Министерски съвет на 16.11.2017 г.

2. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерски съвет на 30.11.2017г.

3. Разни.
Комисия по политиките за българите в чужбина
13/12/2017, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 242
1. Актуални предложения на институциите във връзка с необходимите им законодателни промени през 2018 година, за подобряване на политиките за българите в чужбина.
2. Разни.
ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ!
четвъртък, 14/12/2017


Комисия по земеделието и храните
14/12/2017, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала 18
1. Разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 702-01-22, внесен от Министерски съвет на 29.09.2017 г. за второ гласуване – продължение.
Комисия по отбрана
14/12/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ПО ОТБРАНА СЕ ОТМЕНЯ

1.Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република Българя с приложен проект за решение, № 702-00-48, внесен от Министерски съвет на 11.12.1017 г.

2.Редакция на Вътрешните правила за работа в Комисията по отбрана на 44-то Народно събрание във връзка с промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

3.Разни.
1. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация.
Комисия по здравеопазването
14/12/2017, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 14.12.2017 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 754-01-74, внесен от Маргарита Николова и група народни представители на 25 октомври 2017 г. – второ гласуване.

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 754-01-77, внесен от Георги Колев и група народни представители на 3 ноември 2017 г. – първо гласуване.

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, № 754-01-73, внесен от Георги Михайлов и група народни представители на 19 октомври 2017 г. – първо гласуване.

5. Проект на решение за спиране на издаването на разрешения за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения до утвърждаването на Национална здравна карта на Република България, № 754-02-108, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 6 декември 2017 г.