Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
15/03/2018, 16:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1. Разглеждане, обсъждане и гласуване на процедурни правила за провеждането на жребий за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г., доп., бр. 48 от 2015 г.), както и за предлагането на кандидати за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание

2. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева, № 802-02-7, внесен от Министерски съвет на 19 февруари 2018 г.

3. Разни

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ
 2. БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ
 3. РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
 4. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ
 5. АЛЕКСАНДЪР МАИРОВ СИДИ
 6. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
 7. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
 8. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
 9. ИВАН КИРОВ ГЕНОВ
 10. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
 11. АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
 12. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
 13. ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
 14. МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ
 15. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
 16. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
 17. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАЛЕШКОВА
 18. ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
 19. АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
 20. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
 21. ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
 22. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
Форма за търсене
Ключова дума