Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 11/05/2018 41/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник" 03/05/2018 40/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 26/04/2018 38/2018
Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), подписано на 10 ноември 2017 г. в Париж 29/03/2018 32/2018
Закон за ратифициране на Протокола относно изменение на чл. 50, буква "а" от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., и Протокола относно изменение на чл. 56 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г. 29/03/2018 32/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой 28/03/2018 31/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община 28/03/2018 31/2018
Закон за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева 22/03/2018 30/2018
Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки 22/03/2018 30/2018
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда 22/03/2018 30/2018