Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за изпълнението на политиката на ЕС за стандартизация и приноса на европейските стандарти за политиките на ЕС {SWD(2018)15} COM(2018) 26 16/01/2018
COM (2018) 35 COM(2018) 35 16/01/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 216/2009 относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан, Регламент (ЕО) № 217/2009 относно предоставянето на статистика за улова и риболовната дейност от държавите-членки, които извършват риболов в северозападната част на Атлантическия океан, и Регламент (ЕО) № 218/2009 относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан COM(2018) 16 12/01/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА в съответствие с член 395 от Директива 2006/112/ЕО COM(2018) 15 12/01/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 138/2004 относно икономическите сметки за селското стопанство COM(2018) 14 12/01/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Регламент (EО) № 1921/2006 за предоставянето на статистически данни за разтоварванията на рибни продукти в държави-членки COM(2018) 11 12/01/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 543/2009 относно статистиката за растителните култури COM(2018) 13 12/01/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието да приема делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Директива 96/16/ЕО на Съвета относно статистическите изследвания на млякото и млечните продукти COM(2018) 12 12/01/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняване от страна на Комисията на правомощието да приема делегирани актове, предоставено ? по силата на Регламент (EО) № 762/2008 в областта на европейската статистика за аквакултурите COM(2018) 9 12/01/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно Директива 2011/64/ЕС относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн COM(2018) 17 12/01/2018
COM (2018) 31 COM(2018) 31 12/01/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 1165/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно статистиката за селскостопанските животни и месото и за отмяна на директиви 93/23/ЕИО, 93/24/ЕИО и 93/25/ЕИО на Съвета COM(2018) 18 12/01/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Междинна оценка на „Хоризонт 2020“: постигане на максимално въздействие от научните изследвания и иновациите в ЕС Lessons learnt from the Horizon 2020 Interim Evaluation and response to the recommendations of the High Level Group on maximising the impact of EU Research and Innovation programmes COM(2018) 2 11/01/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи, във връзка с приемането на общи насоки за прилагането на Споразумението ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи, във връзка с приемането на общи насоки за прилагането на Споразумението COM(2018) 7 11/01/2018
COM (2018) 8 COM(2018) 8 11/01/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Междинна оценка на Регламент (ЕС) № 250/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за създаване на програма за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (програма „Херкулес III“) и за отмяна на Решение № 804/2004/ЕО {SWD(2018)3} COM(2018) 3 10/01/2018
Изменено предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването, от името на Съюза, на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна COM(2018) 4 10/01/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Република Малта да прилага специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2018) 5 10/01/2018
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз за сключване на протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството с Кралство Мароко ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за Решение на Съвета за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз за сключване на протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството с Кралство Мароко {SWD(2018)2} {SWD(2018)1} COM(2018) 1 08/01/2018
JOIN (2018) 1 JOIN(2018) 1 08/01/2018