Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
COM (2018) 133 COM(2018) 133 14/03/2018
COM (2018) 251 COM(2018) 251 14/03/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Унгария да въведе специална мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2018) 126 14/03/2018
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (кодифициран текст) ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (кодифициран текст) COM(2018) 139 14/03/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Втори годишен доклад относно Механизма за бежанците в Турция COM(2018) 91 14/03/2018
COM (2018) 135 COM(2018) 135 14/03/2018
COM (2018) 252 COM(2018) 252 14/03/2018
COM (2018) 134 COM(2018) 134 14/03/2018
COM (2018) 250 COM(2018) 250 14/03/2018
COM (2018) 131 COM(2018) 131 13/03/2018
COM (2018) 130 COM(2018) 130 13/03/2018
COM (2018) 132 COM(2018) 132 13/03/2018
COM (2018) 96 COM(2018) 96 12/03/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно приложимото право към имуществените последици от сделките с ценни книжа COM(2018) 89 12/03/2018
Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове COM(2018) 92 12/03/2018
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013 РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове придружаващ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове COM(2018) 110 12/03/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Съюза по време на 99-ата сесия на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация във връзка с приемането на измененията на правила II-1/1 и II-1/8-1 от Конвенцията SOLAS и одобрението на съответните насоки относно компютризираната подкрепа за стабилност за капитана в случай на нахлуване на вода за съществуващи пътнически кораби и приемането на измененията на Международния кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитвания 2010 COM(2018) 122 12/03/2018
COM (2018) 93 COM(2018) 93 12/03/2018
COM (2018) 94 COM(2018) 94 12/03/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Годишен доклад за изпълнението на инструментите на Европейския съюз за финансирането на външната дейност през 2016 г. {SWD(2018)64} COM(2018) 123 12/03/2018