Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Междинна оценка на програмата „Коперник“ (2014 — 2020 г.) {SWD(2017)347} COM(2017) 617 23/10/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на програмите „Галилео“ и EGNOS и относно дейността на Европейската агенция за ГНСС {SWD(2017)346} COM(2017) 616 23/10/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2017/005 FI/търговия на дребно COM(2017) 618 23/10/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция — EGF/2017/003 GR/Attica retail COM(2017) 613 23/10/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад за изпълнението на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея {SWD(2017)345} COM(2017) 614 20/10/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим, по отношение на измененията на посочената Конвенция ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим, по отношение на измененията на посочената Конвенция COM(2017) 609 20/10/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА в съответствие с член 29, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365 от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 COM(2017) 604 19/10/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз на Двадесетата редовна среща на договарящите се страни по Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието, по отношение на предложението за изменение на приложение II към Протокола относно специално защитените територии и биологичното разнообразие в Средиземноморието ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз на Двадесетата редовна среща на договарящите се страни по Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието, по отношение на предложението за изменение на приложение II към Протокола относно специално защитените територии и биологичното разнообразие в Средиземноморието COM(2017) 603 19/10/2017
COM (2017) 620 COM(2017) 620 19/10/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително третата част от вноската за 2017 г. ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително третата част от вноската за 2017 г. COM(2017) 599 18/10/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила №№ 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 и 134 на ООН, на глобални технически правила №№ 6 и 15 на ООН, на процедурния правилник на Работна група 29 и на Общите насоки за регулаторните процедури на ООН и преходните разпоредби в правилата на ООН, както и по отношение на предложенията за три нови правила на ООН и едно ново глобално техническо правило на ООН и на предложението за нова обща резолюция ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила №№ 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 и 134 на ООН, на глобални технически правила №№ 6 и 15 на ООН, на процедурния правилник на Работна група 29 и на Общите насоки за регулаторните процедури на ООН и преходните разпоредби в правилата на ООН, както и по отношение на предложенията за три нови правила на ООН и едно ново глобално техническо правило на ООН и на предложението за нова обща резолюция COM(2017) 602 18/10/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Европейския съюз на Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (CETS № 217) ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (CETS № 217) COM(2017) 607 18/10/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Европейския съюз на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (CETS № 196) ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (CETS № 196) COM(2017) 606 18/10/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 35-и годишен доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните мерки на ЕС (2016 г.) {SWD(2017)342} COM(2017) 598 17/10/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти, постигнато на основание член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство COM(2017) 595 17/10/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти, постигнато на основание член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство COM(2017) 596 17/10/2017
COM (2017) 615 COM(2017) 615 16/10/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА за работата на комитетите през 2016 година {SWD(2017)337} COM(2017) 594 16/10/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Конвенцията от 20 май 1987 г. за опростяване на формалностите при търговия със стоки, във връзка с предложенията за изменения на същата конвенция ПРИЛОЖЕНИЕ Предложение за Решение № 1/2017 на Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ за опростяване на формалностите при търговията със стоки от XX XXXX 2017 г. за изменение на Конвенцията от 20 май 1987 г. за опростяване на формалностите при търговия със стоки към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Конвенцията от 20 май 1987 г. за опростяване на формалностите при търговия със стоки, във връзка с предложенията за изменения на същата конвенция COM(2017) 593 13/10/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Междинна оценка на Третата здравна програма (2014—2020 г.) съгласно Регламент (ЕС) № 282/2014 за създаване на Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) {SWD(2017)331} {SWD(2017)333} COM(2017) 586 11/10/2017